+ Alătură-te familiei APL
Cumpără Susţine Conectează-te
Moldova

Politica de confidenţialitate

Această Politică de Confidenţialitate a Grupului APL (în continuare „Politica de Confidenţialitate”) se aplică la toate informaţiile postate pe site-urile web: aplgo.combackoffice.aplgo.comshop.aplgo.comphoto.aplgo.comaploffice.comaplgo.me şi alte site-uri ale Companiei (denumite în continuare „Site”).

1. INTRODUCERE

1.1. Declaraţia angajamentelor reciproce

Scopul AGEO Product Line, LLC (care îşi desfăşoară activitatea sub denumirea “APLGO,” şi/sau indicată ca “Noi,” „Nouă”, “Nostru”, sau simplu “Compania”) constă în oferirea produselor şi serviciilor excepţionale consumatorilor. Acest lucru este posibil doar cu suportul şi pasiunea membrilor organizaţiei de vânzări a APLGO (cunoscuţi ca “Asociaţi Independenţi”). Pentru a atinge succesul afacerii APLGO se angajează să ofere asistenţă şi suport tuturor Asociaţilor Independenţi în schimb pentru angajamentul reciproc din partea acestor Asociaţi Independenţi de a reprezenta Compania în eforturile sale de a ajunge la toţi consumatorii interesaţi.

1.2. Scopul politicilor şi Data Efectivă

1.2.1. Pentru a defini clar relaţia între Noi şi dumneavoastră, pentru a stabili explicit un standard pentru afacere acceptabilă, Noi introducem aceste Politici şi Proceduri.

1.2.2. În calitate de Asociat Independent, trebuie să respectaţi:

 • toate condiţiile expuse în Acordul cu Asociatul Independent, pe care Noi îl putem modifica din timp în timp la discreţia Noastră absolută;
 • Toate legile federale, statale, şi/sau locale care reglementează afacerea noastră APLGO;
 • şi aceste Politici şi Proceduri.

Un Asociat Independent trebuie să studieze aceste Politici şi Proceduri cu atenţie. Dacă apar oarecare întrebări privind o politică sau regulă oarecare, vă îndemnăm să solicitaţi răspunsurile respective de la Sponsorul dumneavoastră (conform Glosarului de Termeni). Dacă Sponsorul dumneavoastră nu vă oferă o clarificare corespunzătoare, puteţi să vă adresaţi Departamentului de Deservire a Clienţilor Companiei.

Aceste Politici şi Proceduri intră în vigoare la 11 octombrie 2018 (“Data Efectivă”).

1.3. Aceste Politici şi Proceduri şi Planul Remunerărilor incorporate în Acordul cu Asociatul Independent

1.3.1. În aceste Politici, termenul “Acord” se referă colectiv la Acordul cu Asociatul Independent, aceste Politici şi Proceduri, şi Planul Remunerărilor Companiei.

1.3.2. Asociatul Independent care sponsorizează este responsabil pentru comunicarea celei mai actuale versiuni a acestor Politici şi Proceduri (ea este disponibilă pe pagina web a Companiei) şi Planului Remunerărilor Companiei fiecărui solicitant până la concluderea oricărui Acord cu Asociatul Independent.

1.4. Modificările şi amendamentele

1.4.1. Din cauza modificărilor periodice în legislaţia federală, statală şi locală, inclusiv în mediul de afaceri, Noi ne rezervăm dreptul să modificăm Acordul din timp în timp. Suplimentar Compania poate modifica preţurile la toate produsele sale la orice moment în viitor. Vă rugăm să notaţi că această prevedere NU se aplică la clauza de arbitraj găsită în Secţiunea 12 care poate fi modificată doar cu consimţământul mutual al părţilor.

1.4.2. Oricare atare modificări sau schimbări intră în vigoare imediat prin înştiinţare, prin una din metodele următoare:

 •  Publicare pe pagina web corporativă oficială;
 •  Poşta electronică (e-mail); sau
 •  În formă scrisă prin intermediul scrisorilor de noutăţi ale Companiei sau canale de comunicare corporative.

1.4.3. Înţeleg că orice afacere continuată, comandarea, acceptarea comisioanelor sau plata oricăror bonusuri sau altor beneficii primite de un Asociat Independent potrivit acestui Acord constituie acceptarea acestui Acord în integritate, cu toate şi orice amendamente.

1.5. Reţinerile

APLGO nu poartă răspundere pentru reţineri sau pentru incapacitatea de a îşi onora obligaţiile în cazurile cauzate de circumstanţele din afara controlului său rezonabil. Acest fapt include, fără limitare, grevele, conflictele de muncă, dificultăţile de transport, răscoalele, războaiele, incendiile, şi/sau calamităţile naturale la sursele de aprovizionare, decretele sau ordinele guvernamentale.

 

2. PRINCIPIILE DE BAZĂ

2.1. Cum să deveniţi Asociat Independent

2.1.1. Ca Asociat Independent APLGO veţi deveni parte a unei echipe de persoane pasionate, motivate cu scheme de gândire similare, care lucrează pentru atingerea scopului comun – succesului emoţional, personal şi financiar. Pentru a deveni Asociat Independent, trebuie să corespundeţi următoarelor condiţii:

 • Să aveţi vârsta majoră (nu trebuie să fiţi minor) în statul de reşedinţă al dumneavoastră;
 • Să locuiţi sau să aveţi o adresă valabilă în Statele Unite sau într-un alt teritoriu al SUA;
 • Să aveţi un număr valabil de identificare fiscală (Cod de Asigurare Socială, Număr de Identificare Fiscal Federal, ITIN, etc.);
 • Să prezentaţi (pe hârtie sau cu semnătură electronică) Acordul cu Asociatul Independent completat şi semnat corespunzător;
 • Să nu fiţi angajat al APLGO, sau soţul/soţia, sau o altă rudă a angajatului Companiei, care locuieşte în aceiaşi gospodărie;
 • Să achitaţi taxa de aderare în mărime de $25.00.

2.2. Înregistrarea şi Înscrierea Asociatului Independent

2.2.1. Puteţi expedia Acordul cu Asociatul Independent prin poştă sau îl puteţi încărca pe pagina web a APLGO (http://www.usaplgo.com/). Cererea trebuie să fie primită în decursul a cinci (5) zile lucrătoare de la înscriere, ca să primiţi beneficiile cuvenite Asociatului Independent. Dacă Acordul cu Asociatul Independent nu va fi primit în decursul a cinci (5) zile lucrătoare, contul de Asociat Independent va fi temporar suspendat până la primirea Acordului.

2.2.2. Un Asociat Independent potenţial nou se poate înscrie şi pe pagina web replicată a Sponsorului. În locul semnării fizice a Acordului cu Asociatul Independent, Noi vom accepta înscrierea pe pagina web, cu utilizarea “semnăturii electronice”. Semnătura electronică înseamnă că Asociatul Independent nou a acceptat termenii şi condiţiile Acordului cu Asociatul Independent, Politicile şi Procedurile, Termenii de Utilizare şi Planul Remunerărilor. Vă atragem atenţia asupra faptului că semnătura electronică constituie un Acord legal între dumneavoastră şi Companie.

2.2.3. APLGO îşi rezervă dreptul de a solicita documente pe hârtie pentru orice conturi, indiferent de origine.

2.2.4. Documentele semnate, inclusiv, dar fără a se limita la Acordul cu Asociatul Independent, reprezintă contracte juridice obligatorii care nu pot fi alterate, modificate sau schimbate în orice fel după executare. Informaţia falsă sau inducătoare în eroare, semnăturile fals sau alterările oricăror documente, inclusiv a formularelor de înregistrare a afacerilor, perfectate după executarea documentelor respective, pot duce la sancţiuni, până la şi inclusiv terminarea involuntară a afacerii Asociatului Independent.

2.3. Drepturile conferite

APLGO conferă Asociatului Independent un drept neexclusiv, bazat pe prevederile şi condiţiile Acordului cu Asociatul Independent şi aceste Politici şi Proceduri:

 • Abilitatea de a procura, vinde şi promova Produsele şi serviciile APLGO;
 • Sponsoriza noi Asociaţi Independenţi şi Clienţi în Statele Unite, construi o organizaţie de vânzări şi obţine comisioane personale şi pentru vânzări inferioare a Produselor APLGO.

2.4. Numerele de identificare

2.4.1. Fiecare Asociat Independent trebuie să comunice Companiei Numărul său de Asigurare Socială sau Numărul Federal de Identificare Fiscală, dacă se află în Statele Unite sau oricare din teritoriile sale, privind Acordul cu Asociatul Independent. Ne rezervăm dreptul de a reţine comisioanele din plăţile efectuate de oricare Asociaţi Independenţi care nu vor comunica aceste date sau care vor comunica date false.

2.4.2. La aderare Noi vă vom comunica un Număr de Identificare APLGO. Acest număr se va utiliza pentru plasarea comenzilor, structurarea organizaţiilor, trasarea comisioanelor şi bonusurilor.

2.5. Entităţile de Afaceri

2.5.1. O corporaţie, un parteneriat, o companie cu răspundere limitată sau un trust (acestea sunt colectiv denumite “Entitate de Afaceri”) poate adera şi deveni un Asociat Independent. Afacerea Asociatului Independent şi poziţia sa vor rămâne provizorii până la prezentarea documentelor corespunzătoare. Ca exemplu de documente corespunzătoare, Noi aşteptăm că cererea de aderare a Entităţii de Afaceri va parveni cu următoarele acte: Certificatul de Incorporare, Statutul, Acordul de Parteneriat sau actele corespunzătoare ale trustului. Noi trebuie să primim aceste documente în decursul a cinci (5) zile lucrătoare de la data concluderii Acordului cu Asociatul Independent. Entitatea de Afaceri trebuie să scaneze şi să expedieze toate documentele aplicabile la adresa BusinessEntity@APLgo.us.

2.5.2. Asociatul Independent îşi poate schimba statutul sub unul şi acelaşi Sponsor din persoană fizică într-o Entitate de Afaceri cât el sau ea corespunde prevederilor Secţiunii 2.5(A).

2.6. Relaţia Independentă de Afaceri; Indemnizarea pentru Pretenţii

2.6.1. Ca Asociat Independent dumneavoastră acţionaţi în calitate de antreprenor independent şi nu ca un cumpărător de franşiză sau oportunitate de afaceri. Ca rezultat, succesul fiecărui Asociat Independent depinde de eforturile dumneavoastră independente.

2.6.2. Acordul între dumneavoastră şi Noi nu creează relaţii de tipul angajator/angajat, agenţie, parteneriat sau întreprindere mixtă.

2.6.3. Un Asociat Independent nu se va considera ca un angajat al APLGO în orice scopuri, inclusiv, fără limitări, pentru scopurile calculării impozitelor federale sau statale. Dumneavoastră sunteţi responsabil pentru plata oricăror taxe locale, statale şi federale calculate din sumele tuturor remunerărilor câştigate în calitate de Asociat Independent. Oricare alte remunerări primite de Asociaţii Independenţi de la Companie se vor reglementa de legislaţia fiscală aplicabilă a Statelor Unite (sau legislaţia fiscală a oricăror altor jurisdicţii aplicabile). Dumneavoastră în calitate de Asociat Independent nu aveţi nici o autoritate expresă sau implicită de a asuma oarecare obligaţii din numele APLGO sau de a face oarecare promisiuni din numele Companiei. Fiecare Asociat Independent care acţionează ca conducător de Entitate de Afaceri sau reprezentat de persoană fizică, va stabili scopurile, orele de lucru, metodele de lucru şi de efectuare a vânzărilor, atâta timp cât el respectă prevederile Acordului cu Asociatul Independent, aceste Politici şi Proceduri şi legislaţia federală şi statală aplicabilă.

2.6.4. Dumneavoastră purtaţi răspunderea deplină pentru toate comunicările verbale şi scrise făcute în privinţa Produselor şi serviciilor APLGO şi Planul Remunerărilor care nu sunt expres conţinute în materialele oficiale ale Companiei. Asociaţii Independenţi vor indemniza şi vor despăgubi APLGO, directorii săi, funcţionarii, angajaţii, furnizorii de produse şi agenţii împotriva tuturor tipurilor de răspundere, inclusiv în cadrul oricăror decizii de judecată, penalităţilor civile, restituirilor de mijloace băneşti, plăţilor pentru avocaţi şi taxelor judiciare suportate de APLGO în urma reprezentărilor sau acţiunilor neautorizate ale Asociatului Independent. Această prevedere rămâne în vigoare după rezilierea Acordului cu Asociatul Independent.

2.7. Erorile sau întrebările

Dacă Asociatul Independent va avea oarecare întrebări sau dacă el va considera că au fost comise oarecare erori în stabilirea comisioanelor, bonusurilor, întocmirea rapoartelor de afaceri sau comenzilor, sau în cazul aplicării oricăror tarife, Compania va solicita expedierea oricăror interpelări prin poştă electronică la adresa helpdesk@APLgo.us în decursul a treizeci (30) zile de la data comiterii erorii sau incidentului în cauză. Oricare atare erori, omisiuni sau probleme ce nu vor fi raportate în decursul termenului de treizeci de zile sunt oficial ratate de Asociatul Independent.

 

3. RESPONSABILITĂŢILE UNUI ASOCIAT INDEPENDENT APLGO

3.1. Adresele corecte

3.1.1. Fiecare Client sau Asociat Independent este responsabil pentru comunicarea adresei sale corecte pentru livrări Companiei înaintea expedierii oricăror comenzi.

3.1.2. Pentru fiecare înştiinţare cu privire la schimbarea adresei expediată Companiei, Clientul sau Asociatul Independent va trebui să aştepte până la treizeci (30) zile pentru procesare.

3.2. Instruirea şi Capacităţile de Lider

3.2.1. Oricare Asociat Independent care sponsorizează alţi Asociaţi Independenţi în APLGO trebuie să îndeplinească o funcţie autentică de asistenţă şi instruire, pentru a se asigura că organizaţiile sale inferioare vor administra afacerile lor în conformitate cu aceste Politici şi Proceduri. Asociaţii Independenţi care sponsorizează implică un contact continuu şi o comunicare cu organizaţiile inferioare. Exemplele de comunicare pot include, dar nu se limitează la buletine de noutăţi, corespondenţă scrisă, contacte prin telefon, apeluri în grup, mesaje voice-mail, e-mail, întrevederi personale, asistarea Asociaţilor Independenţi inferiori la şedinţele Companiei, sesiunile de instruire, webinarele şi oricare alte funcţii aferente.

3.2.2. Sponsorul Asociat Independent trebuie să îi monitorizeze pe Asociaţii Independenţi din organizaţia sa subordonată pentru a se asigura ca Asociaţii Independenţi nu vor comunica date necorespunzătoare despre produs şi despre afacere, nu se vor implica în oricare acţiuni ilegale sau necorespunzătoare. La solicitare Asociatul Independent trebuie să fie în stare să prezinte dovezile documentare Companiei pentru a confirma onorarea obligaţiilor sale de Sponsor.

3.2.3. Asociaţii Independenţi superiori sunt încurajaţi să îşi motiveze şi să îşi instruiască Asociaţii Independenţi noi în ceea ce priveşte produsele şi serviciile Companiei, tehnicile eficiente de vânzări, Planul Remunerărilor Companiei şi respectarea acestor Politici şi Proceduri.

3.2.4. Marketingul şi vânzarea produselor este o activitate necesară în APLGO şi necesită atenţie în cadrul tuturor prezentărilor de recrutare.

3.2.5. Noi recomandăm tuturor Asociaţilor Independenţi să vândă Produsele şi serviciile APLGO Clienţilor în primul rând şi Asociaţilor Independenţi viitori şi actuali în al doilea rând.

3.2.6. Utilizarea materialelor de promovare a vânzărilor. Crearea instrumentelor de vânzări APLGO este prerogativa Directorilor-manageri şi persoanelor care ocupă posturi superioare. Aceşti Asociaţi Independenţi trebuie să prezinte toate materialele de promovare a vânzărilor, materialele publicitare, anunţurile, paginile web şi alte documente Companiei pentru aprobare înainte de utilizare. Excepţie făcând cazurile în care Asociatul Independent va primi acordul scris special pentru utilizarea materialului, solicitarea se va considera respinsă. Toţi Asociaţii Independenţi vor proteja şi vor promova reputaţia bună a APLGO şi a produselor sale. După aprobare Compania îşi rezervă dreptul de a încorpora materialele aprobate de instruire în eforturile sale promoţionale.

3.3. Critica constructivă; Etica

3.3.1. Scopul nostru constă în oferirea unei combinaţii de produse excepţionale şi a unui Planul de Remunerări potrivit. În consecinţă, Noi apreciem critica constructivă şi încurajăm prezentarea comentărilor scrise Departamentului de Conformitate al Companiei, atâta timp cât aceste comentări parvin într-un mod respectuos şi productiv.

3.3.2. Comentările negative şi cu dispreţ făcute de Asociaţii Independenţi altor persoane despre Companie, despre produsele sale sau Planul Remunerărilor, sau comportamentul disruptiv în cadrul şedinţelor sau evenimentelor Companiei, nu servesc oricăror scopuri, altor decât diminuarea entuziasmului tuturor participanţilor în afacerea APLGO. Asociaţii Independenţi nu trebuie să dispreţuiască Compania, pe ceilalţi Asociaţi Independenţi, produsele sau serviciile Companiei, Planul Remunerărilor, sau pe directorii, ofiţerii, angajaţii, furnizorii sau agenţii Companiei. Un atare comportament reprezintă o încălcare materială a acestor Politici şi Proceduri şi poate atrage după sine aplicarea sancţiunilor stabilite la discreţia Companiei.

3.3.3. APLGO aprobă următorul Cod de Etică:

 • Asociaţii Independenţi trebuie să demonstreze buna credinţă, toleranţa şi respectul faţă de toate persoanele asociate cu APLGO independent de rasă, sex, clasă socială sau religie;
 • Asociaţii Independenţi trebuie să contribuie la o atmosferă pozitivă, lucrul în echipă, morala bună şi spiritul de comunitate.
 • Asociaţii Independenţi trebuie să tindă spre soluţionarea problemelor afacerii, inclusiv în situaţiile membrilor din subordine şi ierarhic superiori prin tact, sensibilitate şi bunăvoinţă.
 • Asociaţii Independenţi trebuie să fie oneşti, responsabili, profesionişti şi integri.
 • Asociaţii Independenţi niciodată nu vor trata cu dispreţ Compania, ceilalţi Asociaţi Independenţi, angajaţii, furnizorii de produse sau agenţii Companiei, produsele, serviciile, campaniile de vânzări şi de marketing sau Planul Remunerărilor. Asociaţii Independenţi nu vor face declaraţii care vor leza, induce în eroare sau jigni alte persoane în mod nerezonabil.

3.3.4. APLGO poate iniţia acţiuni corespunzătoare împotriva Asociatului Independent dacă va stabili la propria discreţie că comportamentul Asociatului Independent este păgubitor, negativ sau injurios pentru Companie sau alţi Asociaţi Independenţi.

3.4. Raportarea Încălcărilor de Politică

3.4.1. Asociatul Independent care va observa oarecare încălcări de Politică comise de alt Asociat Independent trebuie să prezinte o scrisoare în formă scrisă şi semnată (mesajele prin e-mail nu vor fi acceptate) privind încălcarea respectivă direct Departamentului Conformitate al Companiei. În scrisoare trebuie să fie indicate datele referitoare la incident:

 • Natura încălcării şi faptele specifice care confirmă alegarea;
 • Numărul de cazuri şi datele lor;
 • Persoanele implicate; şi
 • Oricare alte dovezi documentare.

3.4.2. După raportare Departamentului Conformitate, Noi vom cerceta incidentul şi vom lua acţiunile corespunzătoare în cazurile de necesitate.

3.4.3. Această secţiune se referă la raportarea generală a încălcărilor politicii observate de alţi Asociaţi Independenţi în efortul reciproc menit de a susţine, proteja şi ocroti integritatea afacerilor şi oportunităţilor oferite de APLGO. Dacă un Asociat Independent va avea o plângere în privinţa unui alt Asociat Independent care se referă direct la afacerea sa în APLGO, se vor respecta procedurile expuse în aceste Politici.

3.5. Sponsorizarea

3.5.1. Un Sponsor este persoana care introduce o altă persoană, fie un Client, fie un Asociat Independent, în afacerea APLGO şi o ajută să adere la program, acordă asistenţă entităţilor din subordine şi continuă să ofere instruire şi asistenţă celor din subordine.

3.5.2. Compania recunoaşte în calitate de Sponsor persoana, numele căreia apare primul:

 • În Acordul cu Asociatul Independent fizic semnat; sau
 • Acordul cu Asociatul Independent semnat electronic pe pagina web a Companiei sau pe pagina web replicată a Asociatului Independent.

3.5.3. Un Acord cu Asociatul Independent care conţine notaţiile de tipul “prin telefon” sau semnăturile altor persoane fizice (i.e. Sponsorilor, Soţilor/soţiilor, rudelor sau prietenilor) nu va fi valabil şi nu va fi acceptat de Companie.

3.5.4. Noi recunoaştem că fiecare eventual client nou are dreptul să îşi aleagă propriul Sponsor, dar Noi nu vom permite Asociaţilor Independenţi să se implice în activităţi de sponsorizare cu încălcarea codului etic.

3.5.5. Toţi Asociaţii Independenţi activi cu statut bun au dreptul să sponsorizeze şi să faciliteze aderarea altora în afacerea APLGO. Implicarea în activităţile de sponsorizare înseamnă situaţii când mai mulţi Asociaţi Independenţi vor contacta unul şi acelaşi eventual client. Regula generală acceptabilă constă în faptul că noul eventual client va fi sponsorizat de primul Asociat Independent care a prezentat o introducere complexă pentru produsele sau oportunităţile Companiei.

3.6. Interdicţia sponsorizării încrucişate

3.6.1. “Sponsorizare încrucişată” este definită ca includerea unei persoane fizice sau a unei Entităţi de Afaceri în diferite linii de sponsorizare care deja au semnat un Acord cu Asociatul Independent. Sponsorizarea încrucişată efectivă sau tentativele de sponsorizare încrucişată nu se permit. În cazul depistării Sponsorizărilor încrucişate Compania poate aplica sancţiuni şi chiar rezilia acordul cu Asociatul Independent.

3.6.2. Este strict interzisă utilizarea numelor soţiilor/soţilor, rudelor, denumirilor comerciale, numelor presupuse, numelor/denumirilor DBA, corporaţiilor, parteneriatelor, trusturilor, Numerelor Federale de Identificare, numerelor false de identificare pentru a evita sau ocoli această politică.

3.6.3. Această politică nu interzice transferarea afacerii APLGO în conformitate cu Politica de Vânzări şi Transferuri expusă mai jos.

3.7. Respectarea Planului Remunerărilor APLGO

3.7.1. Fiecare Asociat Independent trebuie să respecte prevederile Planului Remunerărilor Companiei. Orice abatere de la Planul Remunerărilor este strict interzisă.

3.7.2. Un Asociat Independent nu va oferi oportunităţile APLGO prin, sau în combinaţie cu oricare alte sisteme, programe sau metode de marketing, altele decât cele special prevăzute în materialele oficiale ale Companiei.

3.7.3. Un Asociat Independent nu va solicita şi nu va încuraja un Client actual sau viitor, sau un Asociat Independent să participe în afacerea APLGO în orice manieră care diferă de Planul Remunerărilor sau oricare alte materiale ale Companiei.

3.7.4. Cu excepţia procurărilor sau plăţilor necesare pentru crearea afacerilor lor, Asociaţii Independenţi nu vor solicita şi nu vor încuraja clienţii curenţi sau viitori, sau alţi Asociaţi Independenţi să efectueze procurări de la orice persoane fizice sau entităţi, aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru participare în Planul Remunerărilor Companiei.

3.8. Respectarea legislaţiei şi actelor normative

Mai multe oraşe şi ţări au acte legislative care reglementează activitatea de afaceri autohtonă. În majoritatea cazurilor aceste acte nu se aplică Asociaţilor Independenţi din cauza naturii afacerii. Totodată, Asociaţii Independenţi trebuie să verifice legislaţia locală şi să respecte legile care le sunt aplicabile. Fiecare Asociat Independent trebuie să respecte toate legile federale, statale şi locale şi actele normative aplicabile în desfăşurarea independentă a activităţii APLGO.

3.9. Respectarea legislaţiei aplicabile ce ţine de impozitul pe venit

3.9.1. APLGO în mod automat va prezenta Formularul completat 1099 Pentru Impozitul pe Venit din Surse Variate (remunerări achitate persoanelor, altor decât angajaţii) fiecărui Asociat Independent în SUA, câştigurile anuale ale cărora depăşesc $600 sau care au procurat Produse APLGO în sume mai mari $5,000 pentru revânzare, sau care au primit foi de călătorii, premii sau remunerări în valoare de peste $600. dacă câştigurile şi procurările au fost mai mici decât cele indicate mai sus, formularele IRS se vor expedia doar la solicitarea Asociaţilor Independenţi, recompensa minimă a APLGO fiind $20.

3.9.2. Fiecare Asociat Independent acceptă răspunderea exclusivă pentru plata oricăror impozite federale, statale şi locale din veniturile obţinute în calitate de proprietar independent de întreprindere şi este de acord să asigure protecţia APLGO împotriva oricăror pagube cauzate de incapacitatea sa de a achita sumele respective de impozite în termenii stabiliţi.

3.9.3. Dacă Asociatul Independent beneficiază de înlesniri fiscale, Numărul Federal de Identificare Fiscală respectiv trebuie să fie comunicat Companiei în formă scrisă.

APLGO recomandă tuturor Asociaţilor Independenţi să se consulte cu un consultant special pentru a obţine informaţii suplimentare referitoare la afacerea lor.

3.10. O afacere APLGO per gospodărie

Un Asociat Independent poate exploata sau poate avea cote de participaţie formale sau informale, în calitate de proprietar unic, partener, deţinător de cote, persoană încredinţată sau beneficiar, într-o singură afacere APLGO. Nici o persoană fizică nu poate avea, exploata sau primi recompense mai mult decât de la o (1) afacere APLGO. Atâta timp cât fiecare poziţie următoare în familie este plasată în prima linie, persoanele fizice în aceiaşi familie pot adera sau pot avea interese proprii în afaceri separate APLGO. O “entitate de familie” este definită ca Soţ/soţie şi copiii la întreţinere, care trăiesc sau practică activitate la aceiaşi adresă. Notă: Copiii de vârstă legală pentru a conclude contracte şi care au atins vârsta de cel puţin 18 ani nu sunt consideraţi ca părţi ale gospodăriei părinţilor lor.

3.11. Acţiunile membrilor gospodăriei sau părţilor afiliate

Dacă oricare membru al gospodăriei dumneavoastră se va implica într-o activitate, care, dacă ar fi fost desfăşurată de dumneavoastră, ar încălca oarecare prevederi ale Acordului, această activitate se va considera ca încălcare comisă de dumneavoastră. Ca urmare, Compania poate aplica acţiuni disciplinare potrivit acestor Politici şi Proceduri împotriva dumneavoastră. Similar, dacă o persoană individuală oarecare, asociată cu o corporaţie, parteneriat, companie cu răspundere limitată, trust sau altă entitate (colectiv denumite “Entitate de Afaceri”) va încălca Acordul, aceste acţiuni se vor considera încălcări comise de Entitatea de Afaceri, iar Compania poate aplica acţiuni disciplinare în privinţa Entităţii de Afaceri. Corespunzător, dacă un Asociat Independent va adera la APLGO în calitate de Entitate de Afaceri, fiecare parte afiliată a Entităţii de Afaceri va fi personal şi individual obligată să respecte termenii şi condiţiile Acordului.

3.12. Solicitările pentru alte companii sau Produse

3.12.1. Un Asociat Independent poate participa la alte vânzări directe, de mai multe nivele, marketing în reţea sau marketing de relaţii sau alte oportunităţi de marketing (colectiv denumite “Marketing de Reţea”). Totodată, în perioada acestui Acord şi în decursul unui (1) an după expirarea lui dumneavoastră nu puteţi recruta oricare alţi clienţi sau Asociaţi Independenţi ai APLGO pentru oricare alte Afaceri de Marketing de Reţea, excepţie făcând cazurile în care Clienţii sau Asociaţii Independenţi respectivi au fost sponsorizaţi personal de dumneavoastră.

3.12.2. Noţiunea “recrutare” înseamnă o solicitare actuală sau tentativă de solicitare, aderare, încurajare sau efort în vederea influenţării în orice altă modalitate (fie direct sau printr-o parte terţă), un alt Client sau Asociat Independent în vederea aderării sau participării acestuia într-o oportunitate oarecare de Marketing de Reţea. Acest comportament înseamnă recrutare chiar dacă acţiunile Asociatului Independent reprezintă un răspuns la o solicitare făcută de un alt Client sau Asociat Independent.

3.12.3. Totodată, dumneavoastră puteţi vinde produse sau servicii non-competitive pentru Clienţii şi Asociaţii Independenţi APLGO. În special, o companie non-competitivă este definită ca o companie care NU vinde produse nutriţionale, suplimente dietetice, drajeuri sănătoase sau produse botanice.

Din cauza vizibilităţii Asociaţilor noştri Independenţi de rang înalt, Asociaţii Independenţi APLGO de rangul Directorului Naţional sau mai înalt sunt de acord să nu participe la orice activităţi de Marketing de Reţea sau planuri ale Companiei, independent de faptul dacă Compania vinde produse competitive sau nu.

3.12.4. Un Asociat Independent nu poate afişa şi nu poate vinde împreună Produsele şi serviciile APLGO, în literatura în domeniul vânzărilor, pe paginile web sau în cadrul întrunirilor comerciale, împreună cu oricare alte produse sau servicii, pentru a evita confundarea sau inducerea în eroare a oricăror Clienţii potenţiali sau Asociaţi Independenţi, pentru a nu crea o impresie falsă de existenţă a relaţiei între APLGO şi produsele sau serviciile ce nu sunt oferite de Companie.

3.12.5. Dumneavoastră nu puteţi oferi oarecare oportunităţi, produse sau servicii care nu sunt aprovizionate de Companie în cadrul oricăror şedinţe, seminare sau convenţii ale APLGO, sau imediat după organizarea acestor activităţi.

3.12.6. Încălcarea oricăror prevederi ale acestei secţiuni va constitui interferenţă nedorită şi neargumentată în relaţiile contractuale dintre Companie şi dumneavoastră. Ca urmare, aceste acţiuni ar cauza pagube ireparabile pentru APLGO. În acest caz Compania la propria discreţie poate aplica orice sancţiuni pe care le va considera necesare şi corespunzătoare faţă de Asociatul Independent sau afacerea Asociatului Independent, inclusiv rezilierea relaţiei contractuale, cu solicitarea aplicării măsurilor de asigurare a cererii sau cu aplicarea oricăror altor remedii juridice echitabile.

3.13. Prezentarea oportunităţii APLGO

În prezentarea oportunităţilor Companiei Clienţilor şi Asociaţilor Independenţi potenţiali dumneavoastră trebuie să respectaţi următoarele condiţii:

 • Să vă abţineţi de la oferirea oricăror cotaţii incorecte sau omiterea de a comunica oricare fapte semnificative despre Planul Remunerărilor.
 • Să explicaţi clar că Planul Remunerărilor este bazat pe vânzările Produselor şi serviciilor APLGO consumatorilor.
 • Să explicaţi clar că succesul poate fi realizat doar prin eforturi independente şi lucru intens.
 • Să vă abţineţi de la prognoze neautorizate de venituri, declaraţii sau garanţii în cadrul oricăror prezentaţii sau discuţii referitoare la oportunităţile oferite de APLGO sau Planul Remunerărilor Clienţilor sau Asociaţilor Independenţi de perspectivă.
 • Să vă abţineţi de orice declaraţii referitoare la produsele sau serviciile Companiei, dacă ele nu se regăsesc în materialele oficiale ale Companiei.
 • Să vă abţineţi de la promovarea APLGO în orice ţară în care noi încă nu avem o “prezenţă” stabilită.

*Notă: Noţiunile de “venituri promise” şi/sau “declaraţii referitoare la câştiguri” (care în mod colectiv se numesc “venituri promise”) includ următoarele: (1) declaraţiile privind câştigurile medii, (2) declaraţiile privind alte câştiguri decât cele medii, (3) declaraţiile privind diapazoanele câştigurilor, (4) afirmaţiile despre venit, (5) afirmaţiile despre stilul de viaţă şi (6) afirmaţiile ipotetice. Exemplele de “declaraţii privind alte câştiguri decât cele medii” includ “câştigul Asociatului nostru Independent numărul Unu de peste patru sute mii de dolari în decursul ultimului an” sau “Asociatul nostru Independent de rang mediu câştigă trei mii lunar”. Un exemplu de “declaraţii privind diapazoanele câştigurilor” este următorul: “Câştigul lunar al Asociaţilor Independenţi de rang superior constituie între opt mii dolari low end şi treizeci şi cinci dolari lunar high end.”

3.14. Cerinţele faţă de Vânzări sunt reglementate prin Planul Remunerărilor

3.14.1. Pentru toate produsele APLGO Compania stabileşte un preţ fix de vânzare. Nu există teritorii exclusive atribuite unor sau altor persoane. Afacerea APLGO nu implică oricare plăţi de franşiză.

3.14.2. Programul APLGO este bazat pe vânzările în folosul consumatorului final. Astfel, Asociaţii Independenţi trebuie să procure doar inventarul pe care îl vor utiliza ei şi familiile lor personal, ele se vor utiliza ca instrumente de vânzări, sau vor fi revândute altora pentru consum final. Asociaţii Independenţi niciodată nu vor încerca să influenţeze asupra oricărui Asociat Independent pentru a procura mai multe produse decât cantitatea rezonabil utilizabilă sau care poate fi vândută Clienţilor în decursul unei luni.

 

4. COMANDAREA

4.1. Politicile Generale de Comandare

4.1.1. “Procurările Bonus” sunt strict interzise. Procurările Bonus includ oricare din scenariile următoare: (i) aderarea persoanelor fizice sau a entităţilor, fără a cunoaşte şi/sau fără a executa un Acord de către aceste persoane sau Entităţi de Afaceri; (ii) integrarea frauduloasă a unei persoane individuale sau entităţi în calitate de Client sau Asociat Independent; (iii) integrarea sau tentativa de integrare a unor persoane sau Entităţi de Afaceri inexistente în calitate de Clienţi sau Asociaţi Independenţi (“fantome”); (iv) procurarea Produselor APLGO sau serviciilor din numele altui Client sau Asociat Independent, sau sub numărul de identificare al altui Client sau Asociat Independent, pentru a obţine calificarea necesară pentru plata comisioanelor sau bonusurilor; (v) procurarea cantităţilor excesive de produse sau servicii care în mod rezonabil nu pot fi utilizate sau revândute în decursul unei luni; şi/sau(vi) oricare practici care pot contribui la majorarea rangului, stimulărilor, premiilor, comisioanelor sau bonusurilor care nu sunt cauzate de procurări de produse sau servicii de către consumatorii finali cu buna credinţă.

Un Asociat Independent nu trebuie să utilizeze cardul de credit sau contul de debit al altui Client sau Asociat Independent pentru a adera la APLGO sau pentru a procura produse sau servicii fără permisiunea scrisă a deţinătorului contului. Această documentaţie urmează a fi păstrată de Asociatul Independent fără un termen fix, pentru efectuarea unui control eventual din partea noastră.

4.1.2. În ceea ce ţine de comenzile cu plăţi nevalabile sau incorecte, Noi vom încerca să contactăm Asociatul Independent prin telefon, poştă sau e-mail pentru a obţine o altă formă de plată. Dacă aceste încercări nu se vor solda cu succes după zece (10) zile lucrătoare, comanda va fi anulată.

4.1.3. Preţurile pot fi modificate fără înştiinţare prealabilă.

4.1.4. Un Client sau Asociat Independent care va primi o comandă defectuoasă sau necorespunzătoare, trebuie să informeze Compania în decursul a treizeci (30) zile calendaristice de la primirea ei şi să urmeze procedurile descrise în aceste Politici.

4.2. Fonduri Insuficiente

4.2.1. Toate cecurile restituite din cauza insuficienţei de bani se vor prezenta repetat pentru plată. Clientul sau Asociatul Independent vor plăti taxa de $30 pentru toate cecurile restituite din cauza fondurilor insuficiente.

4.2.2. Orice sume datorate Nouă de către un Client sau Asociat Independent din partea dumneavoastră din cauza cecurilor cu fonduri insuficiente (NSF), plăţile pentru restituirea cecurilor sau pentru fonduri insuficiente (ACH) vor fi reţinute din bonusurile şi comisioanele viitoare plătibile în folosul dumneavoastră.

4.2.3. Toate tranzacţiile cu implicarea cecurilor restituite sau cu fonduri insuficiente, prin ACH sau carduri de credit care nu se vor soluţiona în timp util de către Asociatul Independent, constituie baze pentru sancţiuni disciplinare.

4.2.4. Dacă ordinul de plată cu card de credit sau debitarea automată vor fi respinse de prima dată, Clientul sau Asociatul Independent vor fi contactaţi în vederea obţinerii plăţii printr-o altă formă. Dacă plata va fi respinsă de a doua dată, Clientul sau Asociatul Independent pot fi consideraţi ineligibili de a procura produsele sau serviciile Companiei pe viitor.

4.3. Obligaţia privind taxa pe vânzări

4.3.1. Dumneavoastră ca un Asociat Independent trebuie să vă onoraţi obligaţiile privind toate taxele statale şi locale şi regulamentele care reglementează vânzările produselor şi serviciilor noastre.

4.3.2. Noi vom reţine şi vom transfera taxa pe vânzări aferentă tuturor comenzilor Asociatului Independent, dacă Asociatul Independent nu ne va prezenta Formularul corespunzător - Certificatul privind Taxa pe Vânzări. În cazul plasării comenzilor taxa pe vânzări va fi preplătită reieşind din preţul sugerat de vânzare cu amănuntul. Noi vom transfera taxa pe vânzări jurisdicţiilor corespunzătoare statale şi locale. Asociatul Independent îşi poate recupera suma taxei la efectuarea vânzării.

4.3.3. Noi recomandăm fiecărui Asociat Independent să se consulte cu un consilier fiscal pentru a obţine informaţii suplimentare despre afacerea sa APLGO.


 

5.0 PLATA COMISIOANELOR ŞI BONUSURILOR

5.1 Calificările pentru bonusuri şi comisioane

5.1.1. Un Asociat Independent trebuie să fie activ (potrivit definiţiei din Glosarul de Termeni) şi să respecte aceste Politici şi Proceduri pentru a fi eligibil pentru plata bonusurilor şi comisioanelor. Atâta timp cât un Asociat Independent respectă prevederile Acordului, Noi vom achita comisioanele în favoarea Asociatului Independent în conformitate cu Planul Remunerărilor.

5.1.2. Noi nu vom efectua plata în favoarea Asociatului Independent fără a primi Acordul cu Asociatul Independent completat şi semnat pe hârtie sau cu Semnătură Electronică.

5.1.3. Noi ne rezervăm dreptul să amânăm plata bonusurilor şi comisioanelor până la momentul în care suma lor cumulativă va depăşi $30.

5.2 Calcularea Comisioanelor şi Discrepanţele

5.2.1. La plasarea primei sale comenzi Asociatul Independent trebuie să îşi revadă rapoartele sale lunare şi de comision/bonus în back office-ul paginii sale web şi să raporteze orice discrepanţe în decursul a treizeci (30) zile de la data primirii. După această perioadă iniţială de graţie de treizeci de zile, începând cu cea de a doua lună de activitate a Asociatului Independent în afacerea APLGO, toate solicitările privind rapoartele bonus/comisioane se vor expedia în decursul a paisprezece (14) zile lucrătoare pentru a fi examinate.

5.2.2. Asociatul Independent care va considera că a avut loc o eroare la calcularea bonusurilor /comisioanelor trebuie să expedieze un mesaj prin email la adresa helpdesk@APLgo.us şi să includă o descriere detaliată a erorii şi un număr de cont în corpul mesajului email.

5.2.3. Pentru informaţii suplimentare privind plata comisioanelor vă rugăm să examinaţi Planul Remunerărilor.

5.3 Ajustările la Bonusuri şi Comisioane pentru Produse Restituite

5.3.1. Asociatul Independent primeşte bonusurile şi comisioanele pe baza vânzărilor efective de produse şi servicii consumatorilor. Când un produs sau serviciu este restituit Companiei de consumatorul final pentru rambursarea banilor, bonusurile şi comisioanele pentru produsul sau serviciul respectiv se vor deduce de la Asociatul Independent care a primit bonusurile sau comisioanele pentru vânzările în cauză. Deducerile vor avea loc în luna în care s-a efectuat restituirea banilor şi vor continua în fiecare perioadă de plată până la recuperarea bonusului şi/sau comisionului respectiv.

5.3.2. În cazul în care Asociatul Independent îşi va lichida afacerea, dar anumite sume de bonusuri sau comisioane atribuibile produselor sau serviciilor restituite încă nu vor fi complet recuperate de Companie, suma rămasă spre plată poate fi reţinută din oricare alte sume plătibile de Companie în favoarea Asociatului Independent care îşi lichidează afacerea.

 

6.0 GARANŢIA SATISFACŢIEI ŞI RESTITUIREA MATERIALELOR PROMOŢIONALE

APLGO oferă o garanţie de o sută la sută (100%) pentru treizeci de zile cu restituirea banilor tuturor Clienţilor. Dacă un Client va procura un produs sau serviciu şi nu va fi satisfăcut de acel produs sau serviciu, Clientul poate solicita rambursarea banilor de la Asociatul Independent al său.

Dacă dumneavoastră ca Asociat Independent nu sunteţi 100% satisfăcut de produsele noastre, puteţi înlocui produsele cu o valoare echivalentă SAU restitui banii, dacă: (i) nici dumneavoastră, nici Noi nu am reziliat Acordul; (ii) produsele sau serviciile au fost procurate în decursul ultimelor (12) luni; şi (iii) produsele rămân în stare acceptabilă pentru revânzare (conform definiţiei prezentate în Glosarul de Termeni). Restituirea banilor se va efectua în mărime de nouăzeci la sută (90%) din preţul procurării. Cheltuielile de transport şi livrare nu vor fi compensate.

La anularea Acordului Asociatul Independent poate restitui toate materialele generice promoţionale oferite de Companie şi procurate după aderare în decursul unui (1) an de la data anulării, cu restituirea banilor, dacă el sau ea nu sunt în stare să vândă sau să utilizeze mărfurile respective. Asociatul Independent poate restitui doar materialele promoţionale personal procurate de la Companie sub numărul său de identificare al Asociatului Independent, materialele respective fiind în stare acceptabilă pentru revânzare. Orice materiale promoţionale individualizate făcute la comandă (de exemplu, cărţile de vizită, broşurile, etc.) cu incorporarea sau imprimarea datelor de contact ale Asociatului Independent, sau dacă aceste date au fost adăugate de Asociatul Independent, nu mai pot fi restituite în Stare acceptabilă pentru revânzare şi din aceste considerente nu vor fi răscumpărate. După primirea de către Companie a produselor şi materialelor promoţionale Asociatul Independent va primi o rambursare de nouăzeci la sută (90%) din costul net al procurării iniţiale, cu deducerea cheltuielilor de expediere şi livrare. Dacă procurările s-au efectuat prin intermediul unui card de credit, remunerarea se va transfera pe acelaşi cont de card de credit. Compania va deduce din remunerarea plătită Asociatului Independent orice comisioane, bonusuri, deduceri sau alte stimulări primite de Asociatul Independent care au fost asociate cu marfa restituită.

6.1 Procesul restituirii

6.1.1. Toate restituirile efectuate de Client sau Asociat Independent trebuie să fie urmeze procedura de mai jos:

 • Obţinerea Autorizaţiei de Restituire a Mărfii (“ARM”) de la Companie;
 • Livrarea mărfii la adresa indicată de Departamentul deservire clienţi al Companiei la emiterea autorizaţiei ARM;
 • Prezentarea copiei facturii pentru produsele sau serviciile restituite. În factură trebuie să fie indicată ARM şi cauza restituirii; şi
 • Livrarea produselor în acelaşi mod în care ele au fost livrate iniţial, acest fapt înseamnă că ambalajul trebuie să fie exact acelaşi.

6.1.2. Toate restituirile trebuie să fie livrate Companiei cu plată în avans, deoarece Noi nu acceptăm pachete de colete. Noi recomandăm să restituiţi produsele prin UPS sau FedEx cu cod tracking şi asigurare, deoarece riscurile de pierdere sau deteriorare vor fi asumate exclusiv de Client sau Asociatul Independent. Dacă produsul restituit nu va fi primit la Centrul de Distribuţie al Companiei, Clientul sau Asociatul Independent este responsabil pentru trasarea trimiterii, iar creditul nu va fi transferat.

6.1.3. Dacă un produs oarecare va fi primit într-o stare deteriorată sau defectă, compania va achita toate costurile de livrare şi va oferi o etichetă pentru livrarea respectivă. Dovezile privind produsele defecte se vor prezenta prin expedierea pozelor respective personalului nostru din departamentul suport livrări prin email la shipping@APLgo.us.

6.1.4. Restituirea produselor în valoare de $400 sau mai mult cu solicitare de rambursare într-o singură zi calendaristică parvenită de la un singur Asociat Independent poate constitui temei pentru rezilierea involuntară a Acordului.

 

7.0 POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

7.1 Introducere

Scopul acestei Politici de Confidenţialitate constă în asigurarea faptului că toţi Clienţii şi Asociaţii Independenţi înţeleg şi respectă principiile de bază ale confidenţialităţii.

7.2 Aşteptările de la Politică

7.2.1. APLGO recunoaşte şi respectă importanţa datelor financiare şi personale a Clienţilor săi şi Asociaţilor Independenţi. Astfel, Noi vom depune eforturi rezonabile pentru a ocroti confidenţialitatea datelor financiare şi datelor conturilor Clienţilor şi Asociaţilor Independenţi, inclusiv a altor date ce nu ţin de domeniul public.

7.2.2. Prin încheierea Acordului cu Asociatul Independent dumneavoastră autorizaţi Compania să dezvăluie numele dumneavoastră şi datele de contact Asociaţilor Independenţi superior exclusiv pentru activităţile ce ţin de promovarea afacerii APLGO. Asociatul Independent este de acord să păstreze confidenţialitatea şi securitatea informaţiei şi să o utilizeze exclusiv pentru suportul şi deservirea organizaţiei din subordine şi pentru practicarea afacerii APLGO.

7.3 Accesul angajaţilor la informaţie

Noi limităm numărul de angajaţi care au acces la datele personale non-publice ale Clienţilor şi Asociaţilor Independenţi.

7.4 Restricţiile privind dezvăluirea datelor despre cont

APLGO nu va dezvălui părţilor terţe informaţia personală non-publică sau informaţia financiară privind Clienţii sau Asociaţii Independenţi curenţi, cu excepţia cazurilor permise sau impuse de lege şi acte normative, hotărâri de judecată, sau pentru protecţia intereselor, drepturilor sau obligaţiilor Clienţilor sau Asociaţilor Independenţi în cadrul acestor Politici şi Proceduri, Acordului cu Asociatul Independent sau cu permisiunea deţinătorului de cont în formă scrisă.

 

8.0 INFORMAŢIA PRIVATĂ ŞI SECRETELE COMERCIALE

8.1 Rapoartele de afaceri, listele şi Informaţia Privată

Prin completarea şi semnarea Acordului cu Asociatul Independent, dumneavoastră recunoaşteţi că Rapoartele de Afaceri, listele Clienţilor şi Asociaţilor Independent cu numele lor şi datele de contact, inclusiv oricare alte informaţii care conţin date financiare, ştiinţifice sau de altă natură în formă scrisă sau alte informaţii utilizate de Companie în legătură cu afacerea APLGO (denumite colectiv “Rapoarte”) reprezintă date confidenţiale şi secrete comerciale care aparţin Companiei.

8.2 Obligaţia de Confidenţialitate

8.2.1. În decursul termenului Acordului cu Asociatul Independent şi apoi în decursul a cinci (5) ani de la rezilierea sau expirarea Acordului cu Asociatul Independent între noi şi dumneavoastră, dumneavoastră:

 • Nu veţi utiliza informaţia conţinută în Rapoarte pentru a face competiţie APLGO sau în oricare alte scopuri decât promovarea afacerii dumneavoastră;
 • Nu veţi utiliza şi nu veţi dezvălui oricărei persoane sau entităţi oarecare date confidenţiale conţinute în Rapoarte, inclusiv replicarea genealogiei într-o altă companie cu Marketing de Reţea.

8.3 Încălcările şi remediile

Asociatul Independent recunoaşte că informaţia privată poartă un caracter unic şi dezvăluirea sau utilizarea ei cu încălcarea acestei prevederi va rezulta în pagube ireparabile pentru APLGO şi afacerile independente APLGO. Compania şi Asociaţii săi Independenţi vor avea dreptul să solicite aplicarea măsurilor de asigurare a cererilor de chemare în judecată sau să recupereze pagubele de la oricare Asociaţi Independenţi care încalcă această prevedere, în cadrul oricăror procese de judecată în vederea protecţiei drepturilor lor prevăzute în această Secţiune. Partea care va câştiga procesul va fi în drept să primească compensarea onorariilor avocaţilor, costurilor şi cheltuielilor de judecată.

8.4 Restituirea materialelor

La solicitarea Companiei orice fost sau actual Asociat Independent va restitui originalele şi toate copiile tuturor “Rapoartelor” Oficiului Corporativ împreună cu toate datele confidenţiale aflate în posesiunea persoanei respective. Asociatul Independent va contacta Oficiul Corporativ în vederea restituirii materialelor respective la adresa compliance@APLgo.us.

 

9.0 PUBLICITATEA, MATERIALELE PROMOŢIONALE, UTILIZAREA DENUMIRILOR DE FIRMĂ ŞI A MĂRCILOR COMERCIALE

9.1 Etichetarea, ambalarea şi expunerea produselor

9.1.1. Asociatul Independent nu poate re-eticheta, re-ambala, re-îndeplini sau modifica etichetele de pe orice produse sau servicii APLGO, materiale sau programe în orice fel. Re-etichetarea sau re-ambalarea încalcă legislaţia federală şi statală, ea poate duce la atragerea la răspundere penală sau civilă.

9.1.2. Asociatul Independent nu va permite expunerea oricăror produse sau servicii ale Companiei spre vânzare sau demonstrare în puncte de vânzări cu amănuntul, inclusiv, dar fără a se limita la chioşcuri în centre comerciale, în decursul programului normal de muncă.

9.1.3. Asociatul Independent poate vinde produsele şi serviciile Companiei şi afişa denumirea comercială a Companiei pe ecrane la orice chioşcuri de demonstrare (de exemplu, în cadrul expoziţiilor comerciale), doar cu acordul preliminar în formă scrisă al Companiei. Solicitările pentru acordul preliminar respectiv pot fi expediate prin email la adresa compliance@APLgo.us.

9.1.4. Noi ne rezervăm dreptul să nu autorizăm participarea la orice evenimente pe care le vom considera necorespunzătoare pentru promovarea produselor şi serviciilor.

9.2 Utilizarea denumirilor Companiei şi Materialelor Protejate

9.2.1. Asociatul Independent trebuie să ocrotească şi să promoveze reputaţia bună a Companiei şi a produselor şi serviciilor pe care le comercializează. Marketingul şi promovarea Companiei, oportunităţii APLGO, Planului Remunerărilor, produselor şi serviciilor sale trebuie să corespundă interesului public, fără utilizarea practicilor dispreţuitoare, de rea credinţă, inducătoare în eroare, contrare eticii sau moralei.

9.2.2. Toate materialele promoţionale livrate sau create de noi trebuie să fie utilizate în formă originală şi nu pot fi modificate, alterate sau editate, cu excepţia cazurilor aprobate de Departamentul Conformitate al Companiei.

9.2.3. Denumirea APLGO, fiecărui produs sau serviciu, inclusiv toate celelalte denumiri adoptate de Companie în legătură cu afacerea sa, reprezintă denumiri comerciale proprii, mărci comerciale şi de deservire ale APLGO. Ca atare, aceste mărci reprezintă o valoare semnificativă pentru Companie şi sunt oferite Asociaţilor Independenţi în folosinţă doar în modul expres autorizat.

9.2.4. Utilizarea de către Asociaţii Independenţi a denumirii “APLGO” este restricţionată astfel încât să fie protejate drepturile intelectuale ale Companiei, ca denumirile protejate ale Companiei să nu fie pierdute sau compromise prin utilizare neautorizată. Utilizarea denumirii APLGO cu orice produse ce nu sunt fabricate de Companie este interzisă, cu excepţia cazurilor de mai jos:

 • [Denumirea Asociatului Independent] - Asociat Independent al APLGO; sau
 • [Denumirea Asociatului Independent] – proprietar de afacere independentă al Produselor şi serviciilor APLGO.

9.2.5. Alte proceduri ce se referă la utilizarea denumirii APLGO:

 • Toate articolele de birotică (de exemplu, foile cu antet, plicurile, cărţile de vizită) care poartă denumirea APLGO sau logo-ul care se utilizează de către Asociatul Independent trebuie să fie aprobate în formă scrisă de Departamentul Conformitate al Companiei.
 • Asociaţi Independenţi ai APLGO se pot denumi “Asociat Independent al APLGO” în cataloagele telefonice sub nume propriu.
 • Asociaţii Independenţi nu pot utiliza denumirile “APLGO”, “APLGO Corporate,” sau “Oficiu Corporativ al APLGO” când va răspunde la telefon, la crearea mesajelor vocale sau la utilizarea serviciului de robot telefonic pentru a crea o impresie celui care telefonează că el contactează oficiul corporativ. Asociaţii Independenţi pot utiliza formula “Asociat Independent APLGO”.

9.2.6. Anumite poze şi imagini grafice utilizate de APLGO pe materiale publicitare, ambalaje şi pagini web rezultă din contracte cu vânzătorii externi, prevederile lor nu se răsfrâng asupra Asociaţilor Independenţi. Dacă un Asociat Independent va dori să utilizeze aceste poze sau imagini grafice, el va trebui să negocieze condiţiile utilizării lor în contracte individuale cu vânzătorii respectivi, contra plată.

9.2.7. Asociatul Independent nu trebuie să apară la televiziune sau radio, nu trebuie să utilizeze oricare alte mijloace media pentru a promova sau discuta Compania, programele sale, produsele sau serviciile fără permisiunea preliminară în formă scrisă din partea Departamentului Conformitate al Companiei.

9.2.8. Asociatul Independent nu poate produce, pentru vânzare sau distribuire, oricare evenimente sau discursuri, Asociatul Independent nu va reproduce spoturile audio sau video ale Companiei pentru vânzare sau pentru uz personal, fără permisiunea în formă scrisă de la Departamentul Conformitate al Companiei.

9.2.9. APLGO îşi rezervă dreptul să îşi retragă aprobarea scrisă a oricăror materiale de vânzări sau promoţionale în vederea respectării legislaţiei şi actelor normative modificate şi poate solicita retragerea acestor materiale de pe piaţă fără obligaţie financiară faţă de Asociatul Independent afectat.

9.2.10. Un Asociat Independent nu va promova alte produse sau servicii decât cele ale APLGO în complex cu produsele sau serviciile Companiei promovate pe aceiaşi pagină web sau acelaşi anunţ publicitar.

9.2.11. Pretenţiile (care includ şi declaraţii personale) referitoare la proprietăţile terapeutice, curative sau benefice ale oricăror produse oferite de APLGO nu pot fi înaintate decât în conformitate cu literatura Companiei. În special, nici un Asociat Independent nu poate face declaraţii că produsele APLGO sunt utile pentru tratarea, vindecarea, diagnosticarea, curmarea sau prevenirea oricăror boli.

9.3 Limitările aplicabile mesajelor prin fax şi E-mail

9.3.1. Cu excepţia cazurilor descrise în această Secţiune, Asociatul Independent nu va utiliza şi nu va transmite mesaje nesolicitate prin fax sau email, nu va distribui în masă mesaje prin email, nu va utiliza metode “spamming” pentru promovarea sau publicitatea afacerii APLGO. Excepţiile sunt următoare:

 • Mesajele prin fax sau prin e-mail adresate persoanei care a dat permisiunea prealabilă sau invitaţia respectivă;
 • Mesajele prin fax sau e-mail adresate persoanei cu care Asociatul Independent a stabilit anterior relaţii de afaceri sau personale.

9.3.2. În toate statele unde acest lucru este interzis de lege, Asociatul Independent nu va transmite şi nu va cauza transmiterea prin parte terţă (prin telefon, fax, calculator sau alte dispozitive) materiale publicitare nesolicitate la orice echipamente capabile de a transcrie textele sau imaginile din semnalul electronic primit prin linie telefonică regulată, prin linie de cablu, ISDN, T1 sau oricare alte dispozitive purtătoare de semnale, cu excepţia cazurilor menţionate în această Secţiune.

9.3.3. Toate mesajele prin fax, e-mail sau documentele expediate cu ajutorul calculatorului care cad sub prevederile acestui punct, trebuie să includă următoarele:

 • O declaraţie clară şi evidentă a faptului că mesajul prin fax sau e-mail reprezintă un material publicitar sau solicitare. Cuvintele “publicitate” sau “solicitare” trebuie să apară în rubrica temei mesajului;
 • O cale clară de întoarcere sau redirecţionare a informaţiei;
 • Utilizarea unei denumiri legale şi corespunzătoare de domain;
 • O notă clară şi evidentă privind posibilitatea refuzului de la primirea ulterioară a mesajelor prin fax sau e-mail de la expeditor;
 • Instrucţiunile privind dezabonarea sau retragerea trebuie să fie prezentate în primul rând al textului din corpul mesajului cu acelaşi şrift ca şi partea principală a mesajului;
 • Numele adevărat şi corect al expeditorului, numărul valabil de fax sau e-mail al expeditorului, adresa fizică valabilă a expeditorului;
 • Data şi ora transmiterii;
 • În cazul în care va fi primită o înştiinţare de la destinatar cu solicitarea de a nu mai primi alte mesaje prin fax sau e-mail, Asociatul Independent nu va mai transmite alte documente destinatarului.

9.3.4. Toate actele primite prin e-mail sau calculator care cad sub incidenţa acestor prevederi nu trebuie să includă următoarele:

 • Utilizarea numelui de domain care aparţine persoanei terţe, fără permisiune; şi
 • Materiale sexuale explicite.

9.4 Restricţiile privind utilizarea reţelei Internet şi a paginilor web ce aparţin persoanelor terţe

Asociatul Independent nu va utiliza şi nu va încerca să înregistreze oarecare din denumirile comerciale ale APLGO, mărcile comerciale, denumirile de servicii, simbolurile de servicii, denumirile de produse, URL, frazele promoţionale, denumirea Companiei sau oricare derivative ale acestora pentru orice scopuri, inclusiv, dar fără a se limita la denumirile de domain în reţeaua Internet (URL), paginile web ale părţilor terţe, adresele de e-mail, paginile web sau blogurile.

Asociatul Independent nu poate utiliza sau înregistra denumiri de domain, adrese de e-mail şi/sau denumiri şi adrese similare online care ar putea cauza confundare, induce în eroare persoanele care pot să creadă că comunicarea parvine de la sau aparţine oficiului corporativ al APLGO.

În ceea ce ţine de marca înregistrată a APLGO în URL, exemplele de utilizare necorespunzătoare includ, dar nu se limitează la:

usAPLGO@comcast.net;

www.usAPLGODirect.com;

www.facebook.com/usAPLGO; sau

Oricare alte derivative descrise mai sus.

Exemplele permise de URL, adrese email şi pagini online pot fi următoarele:

Facebook.com/iloveAPLGO; sau

CindySmith@APLGOAssociate.net

Compania la propria discreţie va determina faptele care ar putea cauza confundare, inducere în eroare sau amăgire.

Asociatul Independent nu poate vinde produsele sau serviciile APLGO, sau oportunităţile APLGO prin “licitaţii online” cum sunt eBay®, sau “pieţele online” precum Amazon sau Etsy. Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să consultaţi Prevederea APLGO Online Marketplace în Secţiunea 9.4(R).

Compania oferă tuturor Asociaţilor Independenţi una (1) pagină web replicată. Pagina web replicată APLGO reprezintă o pagină web personală a Asociatului Independent, hostingul acestei pagini web este asigurat pe serverele Companiei. Ca şi în cazul fiecărui Asociat Independent care doreşte să îşi elaboreze propria pagină web cu forţele părţilor terţe (sau un site neafiliat cu Compania care este independent deţinut şi exploatat de Asociatul Independent) trebuie să aplice pentru şi să primească acordul preliminar al Companiei în formă scrisă înainte de deschiderea acestei pagini web elaborate de părţi terţe. Dacă Compania va emite Asociatului Independent aprobarea de a utiliza o pagină web a părţii terţe, Asociatul Independent este obligat:

Să se identifice în calitate de Asociat Independent al APLGO;

Să utilizeze doar imaginile aprobate şi frazele autorizate de Companie;

Să respecte politicile de utilizare a brandurilor, mărcilor comerciale şi imaginilor descrise în acest document.

Să respecte oricare alte prevederi ce ţin de utilizarea paginilor web elaborate de părţi terţe descrise în acest document;

Să îşi modifice pagina web în conformitate cu politicile actuale sau viitoare ale Companiei.

Toate materialele de marketing utilizate pe paginile web ale Asociatului Independent elaborate de părţi terţe trebuie să fie oferite de Companie în formă scrisă.

Pentru a evita confundarea, următoarele trei elemente la fel trebuie să fie afişate clar în topul fiecărei pagini sau oricărei pagini web a oricărei persoane terţe:

Logo-ul Asociatului Independent APLGO;

Numele şi funcţia dumneavoastră

Butonul de redirecţionare la pagina web corporativă a APLGO

Asociatul Independent nu poate utiliza site-urile persoanelor terţe care conţin materiale copiate din surse corporative (cum ar fi broşurile APLGO, CD-urile, spoturile video şi audio, evenimentele, prezentările şi paginile web corporative). Această politică asigură consistenţa brandului, permite Clienţilor şi Asociaţilor Independenţi să urmărească produsele schimbătoare, să obţină informaţii actuale, facilitează aderarea sub Sponsori corecţi şi este benefică pentru respectarea regulamentelor guvernamentale.

Dacă un Asociat Independent care a primit autorizaţia de a crea şi publica o pagină web elaborată de părţi terţe, în mod voluntar sau involuntar îşi sistează activitatea din orice motive, sau dacă Compania îşi revocă autorizarea care permite Asociatului Independent să îşi menţină aşa o pagină web elaborată de persoane terţe, Asociatul Independent va ceda URL la această pagină web Companiei în decursul a trei (3) zile de la data anulării şi/sau va redirecţiona întregul trafic la site-ul indicat de Companie. Noi ne rezervăm dreptul să retragem autorizarea oricărui Asociat Independent de a utiliza paginile web elaborate de părţi terţe în orice moment, dacă vom considera că retragerea respectivă corespunde celor mai bune interese ale APLGO, Asociaţilor săi Independenţi şi Clienţilor. Deciziile şi acţiunile corective în acest domeniu se vor lua la discreţia absolută a Companiei.

Site-urile în reţele sociale pot fi utilizate pentru marketingul produselor APLGO. PROFILURILE PE CARE ASOCIATUL INDEPENDENT LE POATE GENERA ÎN ORICE COMUNITATE SOCIALĂ UNDE SE VA DISCUTA SAU SE VA MENŢIONA APLGO TREBUIE SĂ ÎL IDENTIFICE CLAR PE ASOCIATUL INDEPENDENT ÎN CALITATE DE ASOCIAT INDEPENDENT AL APLGO, şi când un Asociat Independent va participa la aceste comunităţi, el sau ea trebuie să evite conversaţii, comentariile, imaginile, spoturile video şi audio, aplicaţiile sau conţinutul pentru adulţi, discriminatorii sau vulgare. Determinarea elementelor necorespunzătoare se va efectua la discreţia proprie a Companiei, iar Asociaţii Independenţi vinovaţi vor suporta sancţiunile disciplinare. Materialele publicitare de tip banner şi imaginile de pe aceste pagini trebuie să fie actuale şi să parvină din librăria aprobată de APLGO. Dacă este prevăzut un link, el trebuie să fie direcţionat spre pagina web replicată a Asociatului Independent sau o pagină web aprobată, elaborată de părţi terţe.

Postările anonime sau utilizarea pseudonimelor în site-urile în reţele sociale sunt interzise, iar Asociaţii Independenţi jignitori vor fi supuşi sancţiunilor disciplinare.

Asociaţii Independenţi nu vor utiliza tehnicile blog spam, spamdexing sau alte metode de replicări în masă pentru a face comentări în bloguri. Comentările pe care Asociaţii Independenţi le creează sau le lasă trebuie să fie utile, unice, relevante şi specifice pentru articolele blogurilor respective.

Asociaţii Independenţi trebuie să îşi dezvăluie numele complet în toate postările în reţelele sociale şi să se identifice adevărat ca Asociaţi Independenţi ai APLGO. Postările anonime sau utilizarea pseudonimelor sunt interzise.

Postările false, inducătoare în eroare sau frauduloase sunt interzise. Acest fapt include, dar nu se limitează la postările de rea credinţă ce ţin de oportunitatea de a obţine venituri din afacerile APLGO, produsele şi servicii Companiei, şi/sau informaţia dumneavoastră biografică.

Asociaţii Independenţi sunt personal responsabili pentru postările lor şi toată activitatea online care se referă la APLGO. Prin urmare, chiar dacă un Asociat Independent nu deţine sau nu utilizează un blog sau un site în reţele sociale, dacă postările Asociatului Independent pe oricare site se referă la APLGO sau pot fi trasate până la Companie, Asociatul Independent va fi responsabil pentru postare. Asociaţii Independenţi sunt responsabili pentru postările care pot să apară în oricare bloguri sau pagini în reţele sociale pe care le exploatează independent sau le controlează Asociatul Independent.

Distincţia dintre site-ul în reţele sociale şi o pagină web nu poate fi făcută clar, deoarece site-urile reţelelor sociale sunt în special de robuste, APLGO îşi rezervă dreptul exclusiv de a clasifica anumite site-uri în reţele sociale ca pagini web ale părţilor terţe şi de a solicita ca Asociaţii Independenţi care le utilizează sau doresc să utilizeze aceste site-uri să respecte politicile APLGO ce ţin de site-urile web ale părţilor terţe.

Dacă activitatea dumneavoastră APLGO va fi sistată din orice motive, trebuie să nu mai utilizaţi denumirea Companiei şi toate mărcile comerciale, denumirile comerciale ale Companiei, simbolurile de deservire şi alte obiecte de proprietate intelectuală, toate celelalte derivative ale mărcilor comerciale şi proprietăţii intelectuale în orice postări şi site-uri în reţele sociale pe care le utilizaţi. Dacă veţi posta pe orice site-uri în reţele sociale, unde v-aţi identificat ca Asociat Independent al APLGO, va trebui să declaraţi expres că nu mai sunteţi un Asociat Independent al APLGO.

Incapacitatea de a respecta aceste Politici de desfăşurare a activităţii în regim online pot duce la pierderea de către Asociatul Independent a dreptului de a desfăşura publicitatea şi marketingul produselor şi serviciilor Companiei şi a oportunităţilor APLGO în regim online sau aplicarea oricăror altor acţiuni disciplinare în conformitate cu Politicile şi Procedurile date.

APLGO îşi concentrează activitatea de vânzare în condiţii casnice şi în cadrul evenimentelor speciale. Astfel, interacţiunea nemijlocită cu Clienţii şi Asociaţii Independenţi este critică pentru succesul individual în această afacere. Din acest motiv, APLGO are o abordare strictă faţă de vânzările online prin platformele eBay sau Etsy. Compania nu permite Asociaţilor Independenţi să vândă oarecare Produse APLGO prin eBay, Etsy sau Facebook (acestea fiind numite colectiv “Platforme de vânzări Online”). În decursul perioadei de valabilitate a contractului, în calitate de Asociat Independent vi se permite să aveţi un profil la oricare din aceste Platforme de vânzări Online, dar trebuie să vă abţineţi complet de la vânzarea sau oferirea produselor Companiei. Aceiaşi politică se aplică şi site-urilor părţilor terţe prin care Asociaţii Independenţi ar putea vinde Produsele APLGO .

9.5 Materialele de publicitate şi promoţionale

9.5.1. Nu se permite publicitatea bazată pe ademenire. Ademenirea include, dar nu este limitată la oferirea afacerii gratuite, oferirea pachetelor gratuite de produse sau alte oferte care acordă avantaje suplimentare la cele disponibile prin intermediul Companiei.

9.5.2. Publicitatea şi toate formele de comunicare trebuie să respecte principiile de onestitate şi proprietate.

9.5.3. Toate materialele publicitare, inclusiv, dar fără a se limita la materialele imprimate, publicaţiile în reţeaua Internet, anunţurile la platformele de anunţuri, emisiunile televizate, la radio, etc. necesită aprobarea preliminară în formă scrisă din partea Departamentului Conformitate al Companiei.

9.5.4. Toate solicitările de aprobare a materialelor publicitare trebuie să fie expediate în formă scrisă Departamentului Conformitate al Companiei.

9.5.5. Aprobarea din partea APLGO nu este necesară pentru plasarea materialelor publicitare oarbe care nu menţionează APLGO, angajaţii săi, produsele, serviciile, proiectele, simbolurile, programele, materialele cu mărci comerciale, drepturile de proprietate intelectuală sau alte materiale protejate.

9.5.6. APLGO îşi rezervă dreptul să îşi retragă aprobarea preliminară pentru materialele publicitare sau promoţionale pentru a face faţă schimbărilor în actele legislative şi normative şi poate solicita înlăturarea acestor anunţuri publicitare de pe platforme fără oarecare obligaţii faţă de Asociatul Independent afectat.

9.6 Permisiunea de a utiliza declaraţiile

Prin semnarea Acordului în calitate de Asociat Independent dumneavoastră ne permiteţi să utilizăm declaraţiile făcute de dumneavoastră, imaginile şi alte date conţinute în materialele de vânzări corporative, inclusiv, dar fără a se limita la materialele imprimate, materialele în format electronic, spoturile audio şi video. În schimb pentru permisiunea de a participa la oportunitatea APLGO, dumneavoastră vă deziceţi de la orice drepturi la remunerări pentru utilizarea declaraţiilor, imaginilor şi altor materiale care vă aparţin. Uneori declaraţiile unor Asociaţi Independenţi pot să apară în materialele publicitare ale altor Asociaţi Independenţi. Dacă un Asociat Independent nu va dori să apară în materialele publicitare şi promoţionale ale APLGO, el sau ea trebuie să expedieze o înştiinţare în formă scrisă Departamentului Conformitate al Companiei pentru a se asigura ca declaraţiile sale, imaginile şi celelalte materiale să nu fie utilizate în oarecare materiale corporative, materiale de recunoaştere corporativă, evenimente publicitare sau înregistrări de evenimente anuale.

9.7 Limitările de Telemarketing

9.7.1. Asociatul Independent nu trebuie să se implice în activităţi de tip telemarketing pentru desfăşurarea activităţii sale APLGO. Noţiunea “telemarketing” înseamnă efectuarea unui sau mai multor apeluri telefonice unor persoane fizice sau juridice pentru a le induce să procure produsele sau serviciile APLGO, sau să le recruteze pentru aderare la oportunitatea APLGO.

9.7.2. Comisia Federală Comercială (“CFC”) şi Comisia Federală în Comunicaţii (“FCC”) impun legi care restricţionează practicile de tip telemarketing. Atât agenţiile federale, cât şi unele state au regulamente de tip “nu telefonaţi” prevăzute în legislaţia lor în domeniul telemarketing.

9.7.3. Cu toate că Asociatul Independent poate să nu se considere pe sine drept “telemarketer” în sensul tradiţional, aceste regulamente pe larg definesc noţiunile “telemarketer” şi “telemarketing”. Astfel, chiar şi apelul telefonic neintenţionat către o persoană numărul de telefon al căreia este inclus în lista federală “Nu telefonaţi” poate însemna încălcarea legislaţiei de către Asociatul Independent. Aceste regulamente trebuie să fie examinate cu toată seriozitatea, deoarece ele prevăd penalităţi semnificative (până la $11,000 per caz de încălcare).

9.7.4. “Apelurile Reci” sau “apelurile stat-la-stat” efectuate către Clienţii de perspectivă sau Asociaţii Independenţi care promovează Produsele APLGO, serviciile sau oportunităţile APLGO se consideră telemarketing şi sunt interzise.

9.7.5. Excepţiile din Regulamentele ce ţin de Telemarketing. Asociatul Independent poate efectua apeluri telefonice către Clienţii sau Asociaţii Independenţi potenţiali în următoarele situaţii limitate:

Dacă Asociatul Independent a stabilit deja relaţia de afaceri cu potenţialul client;

Ca răspuns la solicitările personale ale eventualului client sau interesul faţă de un produs sau serviciu oferit de Asociatul Independent în decursul a trei (3) luni până la data apelului respectiv;

Dacă Asociatul Independent va primi o permisiune în formă scrisă semnată de către potenţialul client, care permite Asociatului Independent să efectueze apelul respectiv;

Dacă apelul respectiv este efectuat către membrii familiei, prietenii şi cunoscuţii personali. Totodată, dacă Asociatul Independent are obiceiul de a colecta cărţile de vizită de la fiecare persoană pe care o întâlneşte şi apoi efectuează apelurile respective, CFC poate considera această practică drept o formă de telemarketing care nu cade sub incidenţa excepţiilor;

Asociatul Independent implicat în telefonarea “cunoscuţilor” trebuie să facă aceste apeluri doar ocazional şi nu în cadrul practicii obişnuite.

9.7.6. Asociatul Independent nu va utiliza sisteme automatice de culegere a numerelor telefonice pentru funcţionarea afacerii sale APLGO.

9.7.7. Incapacitatea de a respecta politicile sau regulamentele CFC şi FCC în domeniul telemarketingului pot rezulta în sancţiuni aplicate afacerii Asociatului Independent şi chiar la lichidarea afacerii sale.

9.7.8. Prin semnarea Acordului de Asociat Independent sau prin acceptarea cecurilor de comisioane, altor plăţi sau recompense din partea APLGO, Asociatul Independent emite consimţământul său APLGO şi altor Asociaţi Independenţi să îl contacteze în modul permis în Regulamentele Federale „Do Not Call”.

9.7.9. În cazul în care Asociatul Independent va încălca prevederile acestei secţiuni, noi ne rezervăm dreptul de a iniţia procese de judecată în vederea obţinerii recompensei băneşti sau altor tipuri de despăgubiri cuvenite.

 
10.0 MODIFICĂRILE ÎN AFACEREA ASOCIATULUI INDEPENDENT

10.1 Modificarea Acordului cu Asociatul Independent

Asociatul Independent poate modifica Acordul existent cu Asociatul Independent (de exemplu, poate schimba numărul de asigurare socială de stat cu Federal ID, poate adăuga soţul/soţia sau un partener la cont, poate modifica forma de proprietate – de la persoană fizică la Entitate de Afaceri în posesia Asociatului Independent) prin depunerea cererii în formă scrisă în acest sens, cu anexarea unui Acord nou cu Asociatul Independent şi a Formularului de Înregistrare a Afacerii, dacă este aplicabil, completat şi cu semnături umede (nu versiunea “modificată” sau “înălbită” a primului Acord) şi a altor documente confirmative.

10.2 Schimbarea Sponsorului sau Plasamentului pentru un Asociat Independent inactiv

10.2.1. La discreţia APLGO, Asociaţii Independenţi care nu au procurat şi nu au procurat produse în decursul a cel puţin şase (6) luni şi care nu au prezentat scrisori de retragere, pot re-adera la Companie sub Sponsorul /Plasamentul ales la propria lor discreţie.

10.2.2. La primirea de către Companie a înştiinţării în formă scrisă privind intenţia unui fost Asociat Independent de a adera, APLGO va “comprima” (închide) contul original. Fostului Asociat Independent i se va atribui un număr de identificare nou.

10.2.3. Asociatul Independent respectiv nu îşi va păstra rangul anterior, organizaţia din subordine sau drepturile la comisioanele de la organizaţiile anterioare.

10.2.4. Compania îşi rezervă dreptul să corecteze erorile Sponsorilor sau Plasamentelor în orice moment şi mod pe care îl va considera de cuviinţă.

10.3 Modificarea Organizaţiilor

10.3.1. Dacă un Asociat Independent va dori să îşi transfere organizaţiile, el sau ea trebuie să prezinte scrisoarea de retragere la Departamentul Deservire Clienţi al Companiei şi să rămână inactiv (să nu mai procure şi să nu mai vândă) în afacerea APLGO în decursul a douăsprezece (12) luni de la primirea scrisorii respective, fiind eligibil să re-adereze doar după expirarea acestui termen sub un diferit Sponsor /Plasament.

10.3.2. Compania îşi rezervă dreptul să aprobe sau să respingă orice solicitări de re-aderare după retragerea Asociatului Independent.

10.3.3. În cazul aprobării re-aderării fostul Asociat Independent va primi un număr de identificare nou şi va trebui să prezinte un Acord nou cu Asociatul Independent. Asociatul Independent nu îşi va păstra rangul anterior, organizaţia din subordine sau drepturile la comisioanele de la organizaţiile anterioare.

10.3.4. Transferurile nu pot fi efectuate în afara organizaţiei iniţiale.

10.4 Sponsorizarea contrară eticii

10.4.1. Activităţile de sponsorizare contrare eticii includ, dar nu se limitează la ademenire, ofertare inducătoare în eroare sau implicare în competiţie nesănătoasă în încercările de a obţine un potenţial client sau un Asociat Independent nou de la un alt Asociat Independent sau tentativele de a influenţa un alt Asociat Independent de a se transfera la un alt sponsor.

10.4.2. Plângerile privind sponsorizarea contrară principiilor etice se vor prezenta în formă scrisă la Departamentul Conformitate al Companiei în decursul a primelor 90 zile de la aderare. În cazul în care ele vor fi găsite argumentate, APLGO poate transfera Asociatul Independent la un alt Asociat Independent pe linie descendentă sub un alt sponsor, plasament sau organizaţie fără aprobarea preliminară a Sponsorului superior sau plasamentului actual al Asociaţilor Independenţi. Compania în atare cazuri rămâne autoritatea finală.

10.4.3. APLGO interzice practica denumită “Stacking”’. Stackingul înseamnă manipulările neautorizate în sistemul de compensaţii al Companiei şi/sau planul de marketing în vederea obţinerii comisioanelor sau promovării nejustificate a Asociatului Independent inferior. Un exemplu de stacking are loc când un Sponsor plasează participanţii într-o linie inferioară inactivă fără cunoştinţa sa pentru a obţine nejustificat calificarea pentru comisioane. Stackingul este contrar principiilor etice şi reprezintă un comportament inacceptabil, şi ca atare reprezintă o încălcare sancţionabilă cu măsuri care se ridică până la retragerea poziţiei de consultant independent de la toate persoanele fizice şi/sau entităţile direct implicate.

10.4.4. Dacă Asociaţii Independenţi se vor implica în solicitări şi/sau ademenirea membrilor de la alte companii de vânzări directe în vederea vânzării sau distribuţiei Produselor şi serviciilor APLGO, ei poartă riscul de a fi urmăriţi pe cale judiciară de către altă companie de vânzări directe. În cazul în care împotriva Asociatului Independent vor fi intentate orice procese de judecată, arbitraj sau mediere de către un alt Asociat Independent în legătură cu activitatea necorespunzătoare de recrutare a forţei de vânzări sau Clienţilor altei companii, Compania nu va achita oarecare costuri de apărare sau cheltuieli juridice oricărui Asociat Independent şi nu va asigura indemnizarea Asociatului Independent în privinţa oricăror decizii sau hotărâri de judecată.

10.5 Vânzarea, cesiunea sau delegarea drepturilor de proprietate

10.5.1. Pentru a păstra integritatea structurii ierarhice, APLGO este nevoită să impună restricţii asupra transferurilor, cesiunilor sau vânzărilor afacerii.

10.5.2. Asociatul Independent nu poate vinde, ceda sau delega drepturile sale ce ţin de statutul de Asociat Independent fără permisiune prealabilă în formă scrisă din partea Companiei, această permisiune nefiind reţinută neargumentat. Orice încercare de vânzare, cesiune sau delegare fără această permisiune poate fi anulată de Companie la propria discreţie.

10.5.3. În cazul în care vânzarea va fi aprobată de Companie, Cumpărătorul asumă poziţia vânzătorului în titlul actual calificat, rangul actual “achitat” la momentul vânzării şi achiziţionării liniei subordonate Vânzătorului.

10.5.4. Pentru a solicita autorizaţia corporativă pentru vânzarea sau transferarea unei afaceri APLGO, următoarele acte urmează a fi prezentate Departamentului Conformitate al Companiei:

 • Formularul privind Vânzarea /Transferarea afacerii completat în modul corespunzător, cu semnăturile respective.
 • Copia Acordului de Vânzare semnat şi datat de Cumpărător şi Vânzător.
 • Acordul cu Asociatul Independent completat şi semnat de Cumpărător;
 • Dovada achitării taxei administrative de $100;
 • Oricare documente justificative suplimentare solicitate de Companie.

10.5.5. Orice obligaţii pe care Vânzătorul sau Cumpărătorul le pot avea faţă de APLGO trebuie achitate până la aprobarea vânzării sau transferării de către Companie.

10.5.6. Asociatul Independent care îşi vinde afacerea nu mai este eligibil pentru re-aderare în calitate de Asociat Independent în orice organizaţie în decursul a douăsprezece (12) luni calendaristice complete după data vânzării, cu excepţia cazurilor expres prevăzute în aceste Politici şi Proceduri.

10.6 Separarea afacerii APLGO a unui Asociat Independent

10.6.1. În aşteptarea divorţului sau dizolvării parteneriatului sau altei entităţi de afaceri părţile trebuie să adopte una din următoarele metode de funcţionare:

 • Una dintre părţi poate, cu acordul scris al altei sau altor părţi, să administreze afacerea APLGO, iar părţile care ies din afacere – soţii, deţinătorii de cote, partenerii, membrii sau persoanele încredinţate autorizează Compania să efectueze tranzacţii directe exclusiv cu celălalt Soţ, partenerul, deţinătorul de cote, membrul sau persoana încredinţată care rămâne în afacere;
 • Părţile pot continua să administreze afacerea APLGO în comun, conform principiului “business ca de obicei”, toate remunerările din partea Companiei se vor plăti persoanei care este desemnată în calitate de Asociat Independent sau în favoarea entităţii ce urmează a fi divizată, urmând ca părţile să se înţeleagă între ele cum se vor împărţi ulterior remunerările respective. Dacă nu va fi indicat nici un nume, APLGO va achita remunerarea persoanei, numele căreia apare în registrele sale şi în atare cazuri Asociatul Independent corespunzător va indemniza APLGO în privinţa oricăror pretenţii din partea altor proprietari ai afacerii sau din partea soţului/soţiei sale în privinţa acestor plăţi.

10.6.2. Compania recunoaşte o singură organizaţie ierarhic inferioară şi va emite câte un singur cec cu comision per Afacere APLGO per ciclu de comision. Nici într-un caz linia inferioară a organizaţiei nu va fi divizată, iar APLGO nu va diviza comisioanele şi/sau cecurile pentru plata bonusurilor.

10.6.3. Dacă soţul/soţia, partenerul sau coproprietarul afacerii se retrage definitiv (“Partea Retrasă”) şi îşi cedează în formă scrisă toate drepturile asupra afacerii iniţiale a APLGO, el sau ea poate să re-adere imediat sub un sponsor şi Plasament la propria alegere. Totodată, în aceste cazuri Partea Retrasă nu va avea drepturi şi nu va solicita Asociaţi Independent sau Clienţi activi din organizaţia anterioară, având obligaţia de a dezvolta o afacere nouă în acelaşi fel ca şi oricare Asociat Independent nou. Asociatul Independent din linia inferioară a Părţii Retrase care doreşte să se transfere în organizaţia nouă a Părţii retrase sau într-o oricare altă organizaţie, trebuie să respecte cerinţele Secţiunii 12.5.

10.7 Succesiunea

10.7.1. În cazul decesului sau incapacităţii Asociatului Independent, afacerea Asociatului Independent poate fi transmisă succesorilor săi legali (succesorilor). Dacă afacerea APLGO este transferată prin testament sau alte procese succesorale, succesorul obţine dreptul la primirea tuturor bonusurilor şi comisioanelor cuvenite organizaţiei de vânzări a Asociatului Independent decedat. Succesorul este obligat:

 • Să completeze şi să semneze un Acord nou cu Asociatul Independent;
 • Să respecte termenii şi prevederile Acordului cu Asociatul Independent; şi
 • Să corespundă tuturor calificărilor pentru ultimul rang atins de Asociatul Independent anterior.

10.7.2. Cecurile cu bonusurile şi comisioanele aferente Afacerii APLGO transferate conform prevederilor acestei secţiuni se vor achita printr-un singur cec în favoarea succesorului. Succesorul trebuie să comunice Companiei o “adresă înregistrată” pentru expedierea tuturor bonusurilor şi comisioanelor. Plăţile se vor baza pe performanţa actuală a afacerii, nu pe cel mai înalt rang sau volum obţinut.

10.7.3. Dacă afacerea este testată în folosul succesorilor comuni (succesori), aceştia trebuie să fondeze o entitate de afaceri şi să obţină numărul federal de identificare fiscală. APLGO va efectua toate plăţile aferente bonusurilor şi comisioanelor şi un Formular 1099 Pentru Impozitul pe Venit din Surse Variate doar pentru o singură entitate de afaceri.

10.7.4. Actele juridice corespunzătoare urmează a fi prezentate Departamentului Conformitate al Companiei pentru a se asigura că transferul a fost înfăptuit corespunzător. Pentru a efectua un transfer testamentar al unei afaceri APLGO, succesorul trebuie să prezinte următoarele acte Departamentului Conformitate al Companiei:

 • O copie autentificată a certificatului de deces; şi
 • O copie autentificată notarial a testamentului sau a oricăror alte acte juridice care stabilesc dreptul succesorului la Afacerea APLGO.

10.7.5. Pentru a efectua un transfer al Afacerii APLGO din motive de incapacitate, succesorul trebuie să prezinte Departamentului Conformitate al Companiei:

 • O copie autentificată notarial a ordinului de desemnare în calitate de persoană încredinţată;
 • O copie autentificată notarial a documentului de trust sau a oricăror altor acte juridice corespunzătoare care stabilesc dreptul persoanei încredinţate de a administra Afacerea APLGO;
 • Acordul cu Asociatul Independent conclus de persoana încredinţată.

10.7.6. Dacă succesorul este un Asociat Independent existent, Compania va permite acestui Asociat Independent să îşi păstreze propria afacere plus afacerea activă moştenită pentru o perioadă de până la şase (6) luni. La finele perioadei de 6 luni Asociatul Independent trebuie să comprime (dacă e aplicabil), să vândă sau în alte modalităţi să transfere afacerea actuală sau cea moştenită.

10.7.7. Dacă succesorul doreşte să termine Afacerea APLGO, el sau ea trebuie să prezinte o declaraţie notarială cu expunerea intenţiei sale, împreună cu copia autentificată a certificatului de deces, ordinului de desemnare în calitate de persoană încredinţată, şi/sau a oricăror altor acte juridice corespunzătoare.

10.7.8. La solicitare scrisă APLGO poate oferi o dezicere de la compensare de deces pentru (1) lună şi poate achita remunerarea cuvenită conform ultimului rang “plătit ca”.

10.8 Retragerea/încetarea voluntară

10.8.1. Asociatul Independent poate înceta imediat afacerea sa prin depunerea unei înştiinţări scrise sau prin poştă electronică Departamentului Conformitate al Companiei. Înştiinţarea în formă scrisă trebuie să conţină următoarele date:

 • Intenţia Asociatului Independent de a se retrage;
 • Data retragerii;
 • Numărul de identificare APLGO;
 • Cauza retragerii; şi
 • Semnătura.

10.8.2. Asociatul Independent nu poate utiliza retragerea sau încetarea voluntară ca o modalitate de a îşi schimba imediat Sponsorul şi Plasamentul. De altfel, Asociatul Independent care s-a retras în mod voluntar nu mai este eligibil de a aplica pentru aderare la afacere sau de a avea oarecare interese financiare în orice Afacere APLGO timp de şase (6) luni de la data primirii înştiinţării de retragere în formă scrisă.

10.8.3. După orice încetare voluntară Asociatul Independent:

 • Nu va avea dreptul, titlul, pretenţii sau interese oarecare asupra oricăror comisioane sau bonusuri din vânzările generate de organizaţia anterioară a Asociatului Independent sau oricare plăţi asociate cu afacerea independentă anterioară a Asociatului Independent;
 • Se dezice efectiv de oricare şi toate pretenţiile la drepturile de proprietate sau oricare alte interese în organizaţia anterioară subordonată a Asociatului Independent;
 • Va primi comisioanele şi bonusurile doar pentru ultima perioadă completă de remunerare în care el/ea a fost activ până la încetare, cu deducerea oricăror sume reţinute în urma investigaţiilor premergătoare încetării involuntare şi oricăror sume datorate Companiei.

10.9 Rezilierea involuntară

10.9.1. APLGO îşi rezervă dreptul să înceteze activitatea Asociatului Independent din următoarele motive, dar fără a se limita la ele:

 • Încălcarea oricăror termeni sau condiţii ale Acordului cu Asociatul Independent;
 • Încălcarea oricăror prevederi ale acestor Politici şi Proceduri; 
 • Încălcarea oricăror prevederi ale Planului Remunerărilor;
 • Încălcarea oricăror legi aplicabile, acte normative sau regulamente ce ţin de afacerea APLGO;
 • Implicarea în practici de afaceri de rea credinţă sau încălcarea standardelor de buna credinţă;
 • Restituirea produselor, serviciilor şi/sau instrumentelor de vânzări în valoare de peste $400 în decursul perioadei de douăsprezece (12) luni.

10.9.2. APLGO îl va înştiinţa pe Asociatul Independent în formă scrisă la ultima adresă cunoscută a acestuia privind intenţia sa de a înceta afacerea Asociatului Independent şi cauzele încetării ei. Asociatul Independent va avea la dispoziţia sa şapte (7) zile calendaristice din data înştiinţării pentru prezentarea apelului în formă scrisă. APLGO trebuie să primească apelul scris al Asociatului Independent în decursul a şapte (7) zile calendaristice din data scrisorii de reziliere. În cazul în care apelul nu va fi primit în decursul acestei perioade de timp, rezilierea se va considera definitivă.

10.9.3. Dacă Asociatul Independent va depune în timp util apelul său de terminare, Compania îl va examina împreună cu alte informaţii pe care le va socoti relevante, va reconsidera oricare alte acţiuni potrivite şi îl va informa pe Asociatul Independent despre decizia sa. Decizia Companiei va fi finală şi incontestabilă.

10.9.4. Dacă rezilierea nu va fi prevenită, ea se va considera consumată de la data indicată în înştiinţarea iniţială de reziliere expediată de Companie. Fostul Asociat Independent nu va mai putea utiliza denumirile, mărcile sau simbolurile, etichetele, articolele de birotică, materialele publicitare sau de afaceri care se referă la oricare produse sau servicii APLGO. Compania îl va informa pe Sponsorul activ superior despre rezilierea respectivă, iar organizaţia Asociatului Independent va fi “transmisă” Sponsorului activ superior actual.

10.9.5. Asociatul Independent lichidat de Companie nu mai poate solicita aderarea la afacere, fie sub numele prezent sau oricare alt nume sau entitate, fără consimţământul preliminar expres în formă scrisă al ofiţerului competent al APLGO. În orice caz Asociatul Independent nu poate prezenta solicitarea repetată în decursul a douăsprezece (12) luni de la data rezilierii.

 

11.0 SANCŢIUNILE DISCIPLINARE

11.1 Aplicarea sancţiunilor disciplinare - Scopul

APLGO crede că integritatea şi buna credinţă sunt baza activităţii Asociaţilor săi Independenţi, oferind o oportunitate egală fiecăruia pentru a fonda o afacere de succes. Prin urmare, Noi ne rezervăm dreptul de a aplica sancţiunile disciplinare în orice moment când vom stabili că un Asociat Independent a încălcat Acordul, aceste Politici şi Proceduri sau Planul Remunerărilor cu modificările din timp în timp operate în ele de Companie.

11.2 Consecinţele încălcărilor şi remediile

11.3. Sancţiunile disciplinare pot să includă una sau mai multe din următoarele:

 • Monitorizarea comportamentului Asociatului Independent în decursul unei perioade anumite de timp pentru a asigura conformitatea;
 • Emiterea unei avertizări în formă scrisă sau solicitarea Asociatului Independent de a lua măsuri corective imediate;
 • Aplicarea amenzilor (ele pot fi aplicate imediat sau reţinute din plăţi viitoare de comisioane) sau reţinerea plăţilor de comisioane (“Reţineri de Comisioane”) până la soluţionarea problemei care a cauzat Reţinerea de Comisioane sau până la momentul în care Compania va primi asigurări suplimentare potrivite de la Asociatul Independent privind respectarea regulilor corespunzătoare în viitor;
 • Neadmiterea la evenimentele Companiei sau ale Asociaţilor Independenţi, premii sau recunoştinţe;
 • Suspendarea Acordului cu Asociatul Independent şi a afacerii dumneavoastră pentru una sau mai multe perioade de remunerare;
 • Rezilierea involuntară a Acordului cu Asociatul Independent şi a afacerii dumneavoastră;
 • Oricare alte măsuri pe care noi le vom socoti potrivite pentru a rezolva corespunzător pagubele cauzate de încălcarea prevederilor contractuale de către Asociatul Independent; sau
 • Intentarea proceselor de judecată în vederea încasării despăgubirilor băneşti şi aplicării altor măsuri echitabile.


12.0 SOLUŢIONAREA DISPUTELOR

12.1 Plângerile

12.1.1. Dacă un Asociat Independent va avea o plângere împotriva altui Asociat Independent în legătură cu orice practici sau comportamente ce ţin de afacerile lor respective APLGO, Asociatul Independent care se consideră lezat în drepturi este încurajat să soluţioneze conflictul apărut nemijlocit cu partea opusă. Dacă părţile nu vor putea ajunge la înţelegere, plângerea trebuie să fie adresată nemijlocit Departamentului Conformitate al Companiei în felul descris mai jos.

12.1.2. Departamentul Conformitate va fi autoritatea finală în soluţionarea plângerilor, decizia sa în formă scrisă va fi finală şi obligatorie pentru Asociaţii Independenţi implicaţi.

12.1.3. APLGO îşi va limita implicarea doar la disputele ce ţin de chestiunile de afaceri APLGO. Noi nu putem soluţiona dispute care implică conflicte personale sau comportamentul neprofesionist între Asociaţi Independenţi în afara contextului afacerii Companiei. Aceste chestiuni nu se încadrează în limitele de competenţă ale Companiei şi nu pot fi utilizate pentru justificarea înlocuirii Sponsorului, plasamentului sau transferului.

12.1.4. APLGO nu examinează, nu execută în mod silit şi nu efectuează medierea acordurilor între Asociaţi Independenţi şi părţi terţe, nu oferă numele, mijloace financiare sau sfaturi privind alegerea consilierilor juridici externi.

12.1.5. Procesul de prezentare a plângerilor:

А.  Asociatul Independent trebuie să prezinte o scrisoare de plângere în formă scrisă (mesajele prin e-mail nu vor fi acceptate) nemijlocit Departamentului Conformitate al Companiei. În scrisoare trebuie să fie expuse detaliile incidentului:

 • Natura încălcării şi faptele specifice care confirmă învinuirile respective;
 • Datele şi numărul de cazuri;
 • Persoanele implicate; şi
 • Oricare alte dovezi documentare.

B. La primirea plângerii scrise Compania va efectua o investigaţie generală.

12.1.6. Compania va lua decizia finală şi îi va informa în timp util pe Asociaţii Independenţi implicaţi.

12.2 Arbitrajul

12.2.1. Orice controverse sau pretenţii care pot să apară în legătură cu sau din Acord şi/sau aceste Politici şi Proceduri (sau din cauza încălcării lor), afacerea dumneavoastră sau oricare alte dispute dintre Companie şi dumneavoastră, se vor soluţiona prin intermediul unui proces obligatoriu şi confidenţial de arbitraj administrat de Asociaţia Americană de Arbitraj în conformitate cu regulile sale de arbitraj comercial, iar cererea de recunoaştere a deciziei arbitrajului poate fi depusă în orice instanţă de judecată cu jurisdicţia corespunzătoare. Oricare atare procese de arbitraj vor avea loc în Aventura, Florida. Va fi un singur arbitru competent în domeniul legislaţiei comerciale şi tranzacţiilor, acesta va avea cunoştinţe în domeniul vânzărilor directe,el va fi ales din cadrul unui complet de arbitri oferit de Asociaţia Americană de Arbitraj.

12.2.2. Partea câştigătoare în orice astfel de arbitraj va fi în drept să încaseze de la cealaltă parte toate costurile şi cheltuielile legate de arbitraj, inclusiv cheltuielile rezonabile pentru asistenţă juridică şi taxele de arbitraj. Decizia arbitrului va fi finală şi obligatorie pentru ambele părţi şi în caz de necesitate poate fi prezentată în orice instanţă de judecată de jurisdicţie competentă pentru emiterea unei hotărâri de judecată.

12.2.3. Aceste condiţii de arbitraj vor rămâne în vigoare după rezilierea sau expirarea Acordului.

12.2.4. Nimic din ceea ce se conţine în aceste Politici şi Proceduri nu va servi drept obstacol pentru adresarea APLGO în orice instanţă de judecată în vederea aplicării măsurilor de asigurare a cererii, permanente sau temporare, sau a altor măsuri necesare pentru ocrotirea şi protejarea intereselor Companiei sau Informaţiei sale Confidenţiale după iniţierea procedurii de arbitraj sau în aşteptarea deciziei în cadrul oricăror proceduri de arbitraj sau de altă natură.

12.2.5. NU SE PERMITE înaintarea cererilor colective de chemare în judecată sau altor cereri reprezentative sau cereri private adresate procurorului general, sau alăturarea unor cereri, sau consolidarea oricăror cereri cu cererile altor persoane sau grupuri de persoane sau clase de reclamanţi.

12.2.6. Aceste Politici şi Proceduri şi orice procese de arbitraj cu implicarea Asociatului Independent şi Companiei se vor reglementa şi se vor interpreta în conformitate cu legislaţia Statului Florida, fără referire la principiile ei de conflict de norme legale.


12.3 Pagubele

În toate cazurile care pot să apară din sau în legătură cu rezilierea necorespunzătoare a Acordului cu Asociatul Independent şi/sau afacerii APLGO a Asociatului Independent Compania şi Asociatul Independent au stabilit, că pagubele vor fi extrem de greu de apreciat. Prin urmare, Compania şi Asociatul Independent stipulează că dacă va fi dovedit faptul rezilierii involuntare a Acordului cu Asociatul Independent şi/sau pierderea afacerii Asociatului Independent APLGO cauzate de încălcări potrivit oricăror acte legale, unicul remediu al Asociatului Independent va fi compus din compensarea pagubelor calculată în felul următor:

Pentru Asociaţii Independenţi de rangul “Plătit Ca” Director Corporativ, despăgubirea va alcătui suma recompensei sale brute pe care a obţinut-o conform Planului Remunerărilor APLGO în decursul ultimelor douăsprezece (12) luni până la reziliere.

Pentru Asociaţii Independenţi de rangul “Plătit Ca” Ambasador sau mai înalt, despăgubirea va alcătui suma recompensei sale brute pe care a obţinut-o conform Planului Remunerărilor APLGO în decursul ultimelor douăzeci şi patru (24) luni până la reziliere.

În cazul oricăror litigii care pot să apară din Acord sau cu referire la el, Afacerea APLGO sau relaţia dintre Companie şi Asociat Independent ambele părţi se dezic de la dreptul de a solicita despăgubiri incidentale şi/sau consecvente, chiar dacă cealaltă parte a fost informată despre probabilitatea survenirii pagubelor respective. Compania şi Asociatul Independent se dezic de dreptul la înaintarea pretenţiilor privind pagubele exemplare şi punitive.

12.4 Divizibilitatea

Dacă o prevedere oarecare a acestor Politici şi Proceduri se va dovedi a fi nevalabilă sau imposibilă de executat din orice motive, doar prevederea nevalabilă va fi eliminată. Celelalte prevederi şi condiţii vor rămâne în deplină forţă şi se vor interpreta ca şi cum prevederea nevalabilă sau imposibilă de executat niciodată nu ar fi făcut parte din aceste Politici şi Proceduri.

12.5 Dezicerile şi derogările

12.5.1.. Doar un ofiţer al APLGO poate emite o notă de dezicere sau derogare în formă scrisă de la prevederile acestor Politici şi Proceduri. Dezicerea Companiei de la remediile sale în cazul anumitor încălcări din partea Asociatului Independent nu afectează drepturile Noastre ce ţin de oricare încălcări ulterioare şi nu afectează drepturile sau obligaţiilor oricăror altor Asociaţi Independenţi.

12.5.2. Existenţa oricăror pretenţii sau cereri de chemare în judecată depuse de Asociatul Independent împotriva Companiei nu constituie o măsură de apărare împotriva exercitării silite de către Noi a oricăror prevederi ale acestor Politici şi Proceduri.

12.6 Succesorii şi pretenţiile

Acordul va fi obligatoriu şi se va îndeplini pentru beneficiul părţilor, succesorilor şi cesionarilor lor respectivi.

 

13.0 LEGISLAŢIA APLICABILĂ

Aceste Politici şi Proceduri se vor reglementa şi se vor interpreta în conformitate cu legislaţia Statului Florida şi sunt în jurisdicţia exclusivă a instanţelor de judecată ale Statelor Unite.

 

14.0 Glosarul Termenilor

ASOCIAT INDEPENDENT ACTIV: Asociatul Independent care corespunde criteriilor ce ţin de volumele minime definite în Planul Remunerărilor pentru a asigura eligibilitatea pentru comisioane şi bonusuri.

ACORD: contractul dintre Companie şi fiecare Asociat Independent, inclusiv: Acordul cu Asociatul Independent, aceste Politici şi Proceduri, Planul Remunerărilor Companiei – toate în forma lor actuală, cu modificările ulterioare operate de Companie. Aceste documente sunt colectiv numite “Acord”.

ASOCIAT INDEPENDENT: o persoană fizică care procură produsul, generează vânzări cu amănuntul şi comisioane pentru creşterea afacerii.

ANULAREA: terminarea afacerii Asociatului Independent. Anularea poate fi voluntară sau involuntară.

PLANUL REMUNERĂRILOR: instrucţiunile şi literatura de referinţă care descriu modalitatea în care Asociaţii Independenţi pot genera comisioane şi bonusuri.

CLIENT: un Client care procură Produsele APLGO şi nu se implică în vânzările produselor cu amănuntul sau crearea unei afaceri.

LINIA DE SPONSORIZARE (LOS): Un raport generat de APLGO care oferă date critice referitoare la identitatea Asociaţilor Independenţi, datele privind vânzările şi activitatea organizaţiilor fiecărui Asociat Independent. Acest raport conţine informaţii confidenţiale şi secrete comerciale care aparţin exclusiv APLGO.

ORGANIZAŢIE: Clienţii şi Asociaţii Independenţi plasaţi sub un Asociat Independent oarecare.

MATERIALELE OFICIALE ALE COMPANIEI: Literatura, înregistrările audio sau video, alte materiale elaborate, imprimate, publicate şi distribuite de APLGO între Asociaţi Independenţi.

PLASAMENT: Poziţia dumneavoastră în cadrul organizaţiei Sponsorului dumneavoastră.

RECRUTARE: Pentru scopurile Politicii Conflictelor de Interese a Companiei, termenul “Recrutare” înseamnă solicitarea, implicarea, încurajarea, sau efortul – actual sau tentativa, pentru a influenţa în oricare alte modalităţi – direct sau indirect, sau prin parte terţă, un alt Client sau Asociat Independent în vederea aderării lui sau participării într-o altă oportunitate de marketing cu mai multe nivele, Marketing de Reţea, sau vânzări directe.

Bun pentru revânzare: Produsele se consideră “bune pentru revânzare” dacă sunt îndeplinite fiecare din următoarele cerinţe: (i) produsele nu au fost deschise şi nu au fost utilizate; (ii) ambalarea şi etichetarea originale ale produsului nu sunt alterate şi nu conţin defecte; (iii) produsele sunt într-o stare potrivită conform practicii comerciale rezonabile pentru vânzarea lor la preţ deplin; şi (iv) produsul conţine etichetele actuale APLGO. Orice mărfuri care sunt identificate, la momentul vânzării, care sunt imposibile de restituit, scoase din fabricaţie sau sezoniere, nu vor fi revândute.

SPONSOR: Asociatul Independent care include un Client sau alt Asociat Independent în Companie şi apare în calitate de Sponsor în Acordul cu Asociatul Independent. Activitatea de includere a altora şi de instruire a lor în vederea devenirii Asociat Independent este denumită “sponsorizare.”

ASCENDENT: Acest termen înseamnă un Asociat Independent superior Asociatului Independent pe linia de sponsorizări în Companie. Linia de sponsorizări conectează fiecare Asociat Independent la Companie.


 


 

Coş de cumpărături
X
Coşul dvs. APL este gol
Pentru perfectarea statutului de partener alegeţi în coş produse din seria Acumullit SA în valoare de MDL
Anulare
Aţi ale suficient produs pentru perfectarea statutului
${getItemCategory(item.category)}
Fără reduceri: MDL
Preţ cu amănuntul: MDL
Preț cu ridicata: MDL
Preţ cu amănuntul: MDL
MDL
MDL
MDL